Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015(II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 20- 2015. 02. 20

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtására, 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja, bevételi és kiadási előirányzatait a következőkben állapítja meg:1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes bevételét és kiadását 25.898 e Ft-ban állapítja meg.


/2/ Az önkormányzat működési bevétele és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.”


2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Önkormányzati bevételek:                                                                                            25.898

ebből:

Működési bevételek:                                         16.202

Felhalmozási bevételek:                                      6.500

Finanszírozási bevételek:                                    3.196”


3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Önkormányzati kiadások:                                                                                             25.898

Ebből:

Működési kiadások:                                            19.405

Felhalmozási  kiadások:                                        5.943

Finanszírozási kiadások:                                          550  „                                                                                 


4.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Önkormányzati működési bevételek                                                                           16.202

forrásonként:


Intézményi működési bevétel:                                                                                              881         

- ebből kamatbevétel                                                                                                                5

                                                                                                           

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:                               

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

                         12.288

ebből:


a, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 075

b, Közvilágítás fenntartása

906

c, Köztemető fenntartása

100

d, Közutak fenntartása

691

e, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 000

f, központosított működési célú előirányzatok (lakott külterület)

59

g, Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

487

h, Szociális étkeztetés (55.360.-X 6 fő)

278

i, Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

2 500

j, Kulturális feladatok támogatása

465

k, Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

600

  l. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                            666                                  

 m.2013. évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                               14

n. 2014. évi bérkompenzáció                                                                                                152

 o. „ Itthon vagy - Magyarország szeretlek „ támogatás                                                       195

  p. Önk. fejezeti tartalék Egyéb működési célú központi támogatás                                   100                                                                            


Egyéb működési célú támogatások  áht-n belülről                                                     1.524                        

 Ebből:

  Munkaügyi Központtól- közfoglalkozatásra                                                                     1.408

  Egyéb központi kezelésű támogatás  - Erzsébet utalvány                                                    116

                                                 

Közhatalmi bevételek:                                                                                                        1.459

  • Igazgatási szolgáltatási díj:                                        9
  • Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

            bevételek                                                      

            Gépjárműadó (40%)                                               650

  • Helyi adók és adójellegű bevételek:                       800

ebből:

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési

tevékenység után                                                  800

  

Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     50


                    

Finanszírozási bevételek:                                                                                                   3.196  

Maradvány igénybevétele

előző évi pénzmaradvány, működési célú igénybevétele                        2.646

Államháztartáson belüli megelőlegezések 2015. évre                              550”


5.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1)  Önkormányzati működési kiadások

kiemelt előirányzatonként:                                                                                              19.405Személyi juttatások:                                                                                                           7.056                                                  


Munkaadókat terhelő juttatások:                                                                                     1.874   


Dologi kiadások:                                                                                                                 8.683


Egyéb  működési célú támogatások:                                                                                    566


Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                           1.226

  • Családi támogatások – Erzsébet utalvány a rendszeres gyermekvédelmi
  •  kedvezményben részesülőknek                                116
  • Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos

      nem társadalombiztosítási ellátások:

      Közgyógyellátás                                                       110

  • Egyéb nem intézményi ellátások:                              239

            Önkormányzat által saját hatáskörben

            (nem szociális és gyermekvédelmi előírások

             alapján) adott pénzügyi ellátás                                     

       - Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás                         160

        - Lakhatással kapcsolatos ellátások                             601

( 2) Felhalmozási kiadások:                                                                              5.943

 (3) Finanszírozási kiadások:                                                                              550”


6.§

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete 1-2 sz. melléklete helyébe e rendelet 1-2 sz. melléklete 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz.  melléklete lép.


7.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2015. február 18.              /: Farkas László :/                                                               /: Dr. Szijártó Valéria :/

                polgármester                                                                                     jegyző                                                        


Jelen önkormányzati rendelet 2015. február 19-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2015. február 19.                                                                 


                                                                                                          /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                                      jegyzőBögöt Község Önkormányzata                                                                          1.sz. mellékletA rendelet 1. § /2/ bekezdéséhez

Az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű egymástól elkülönített együttes bemutatása.

             e Ft-ban


Bögöt Község Önkormányzata

BEVÉTELEK:                                                                            25.898


Működési bevétel:                                                                     16.202

Intézményi működési bevétel:                                                       881

Települési önkorm. műk. ált. tám:                                               7.260

     Szociális feladatok támogatása                                                  4.043

     Közművelődési feladatok támogatása:                                         465

     Működési célú központosított ei.                                                    73

     Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                              447

Közhatalmi bevételek:                                                                1.459

Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről                    1.524

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                     50

Felhalmozási bevétel:                                                                  6500


Finanszírozási bevételek:                                                          3.196


KIADÁSOK:                                                                               25.898


Működési kiadás:                                                                     19.405

Személyi juttatások:                                                                    7.056                                                 

Munkaadókat terhelő járulékok:                                                1.874

Dologi kiadások:                                                                         8.683

Egyéb működési célú támogatások                                               566

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      1.226


Felhalmozási kiadás:                                                                 5.943

     Finanszírozási kiadások:                                                            550
Bögöt Község Önkormányzata                                                                     2. sz. melléklet


A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatásaBögöt Község Önkormányzata                                                           2014. év          2015. év         2016.  év              2017. év                   BEVÉTELEK:                                25.898             16.573               16. 165                   14.165


Működési bevétel:                             16.202            16.573               16.165                   14.165

Ebből:


Intézm. műk. bevétel:                              881                  566                    610                       610  

Települési önkrm.műk. ált. tám:         12.288             10.987                7.374                     7.374

Egyéb műk. célú tám. Áht-n bel.          1.524

Közhatalmi bevételek.:                         1.459                 195                 4.569                      4.569

Működési célú átvett pe.                           50

Működési hiány:                                   ------               3.213                 2.000                     1.000

Felhalmozási bevételek                        6.500

Finanszírozási  bevételek:                     3.196              1.612                    612


KIADÁSOK                                  25.898               16.573                16.165                  14.165Működési kiadás                                19.405              16.573               16.165                  14.165

Ebből:

Személyi juttatás:                                 7.056                5.790                   5.800                   4.800

Munkaadókat terhelő jár.:                   1.874                 1.557                   1.650                   1.650

Dologi kiadások:                                 8.683                3.592                   3.610                   3.610

Pénzeszközátadás:                                  566               5.044                   5.105                   4.105

Ellátottak juttatásai:                             1.226

Felújítási kiadások:                              5.943

Általános tartalék:                                   -  590

Finanszírozási kiadások:                        550

Bögöt Község Önkormányzata                                                            3. számú melléklet  a 2/2015. (II.19.) sz. önkormányzati rendelethez


                               2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv


                                                                                                                                                                                                                                                                   ezer Ft-ban

                                                                                                                            

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek


Működési bevételek

45

45

50

45

55

45

45

195

45

195

66

50

881

Támogatások

1570

878

878

878

878

878

876

876

1071

1653

876

976

12288

Felhalm. célú átv. Államh.
 6500

6500

Egyéb műk. célú tám.

 127

127

127

127

1237

127

127

185

127

127

69

127

1524

Közhatalmi bevételek
725
9

690

30

5


1 459

Előző évi pénzmaradvány


 2645


 551

3196

Egyéb műk. célú átvett pénz

50 
 50

Egyéb bevételek


Előző havi maradvány


374

2727

2503

9224

8834

2439

1922

917

731

792

220


Bevételek összesen:

1742

4069

3782

10778

10284

9884

3397

3237

2850

2736

1808

1924

25898

Kiadások


Személyi juttatások

423

423

360

460

466

514

437

462

463

467

452

353

5280

Külső személyi jutt

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

1 776

Járulékok

141

141

141

186

151

170

160

160

162

169

145

148

1874

Dologi kiadások

600

600

600

600

600

600

600

1000

1150

1100

643

590

8683

Felhalm. és tőkejell. kiadások


5943 5943

Ellátottak pénzbeli juttatása

56

30

30

30

85

60

30

450

60

60

250

135

1226

Egyéb működési támogatások
130


100

100

100

136
566

Pénzeszközátadás


Hitelek kamatai


Finanszírozási kiadások
 550

 550

Tartalék


Kiadások összesen:

1368

1342

1279

1554

1450

7535

1475

2320

2119

1944

1588

1924

25898