Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015(X.7.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 08- 2015. 10. 08

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.


1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. §-át követően az alábbi 2/A. alcímmel és a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„2/A. Gyermekek egyszeri támogatása

5/A. § (1)  A polgármester évente egy alkalommal, pénzbeli támogatást állapíthat meg a tárgyévben a 18. életévét be nem töltött, szociálisan rászoruló gyermek törvényes képviselője részére, ha a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250000 forintot.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként 5000 forint.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”


2. § A Szocr. az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Bögöt, 2015. október 6.
/ : Farkas László : /                                                    / : dr. Szijártó Valéria : /             

     polgármester                                                                     jegyzőJelen rendelet 2015. október 7-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2015. október 7.                                                                                              / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                           jegyzőMellékletek