Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015(XII.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 02. 15

Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig – az e rendeletben szabályozott keretek között – az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi kereteken belül folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait teljesítse.


2.§


A képviselő-testület az 2016. január 1-je és a település 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépése közötti időszak (továbbiakban: átmeneti időszak) alatt teljesíthető működési kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Az önkormányzati tisztségviselők, a közalkalmazotti,  megbízási jogviszonyban állók, részére járó illetmények, díjak  és az ehhez kapcsolódó járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően számfejthetők és kifizethetők. Ugyancsak számfejthetők és kifizethetők a  közfoglalkoztatás keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak átmeneti időszak alatt esedékes munkabére és járulékai.


(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények előírásai alapján a munkavállalóknak  jogszerűen járó egyéb juttatásokra kötelezettség vállalható, azok számfejthetők kifizethetők.


(3) Az átmeneti időszakban bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, kivéve a közalkalmazottak  előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos részét.


(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, valamint az önkormányzat e tárgyú rendeletei  alapján járó, ezen időszakban bármely jogcímen esedékes pénzbeli vagy természetbeni ellátások ( pl. segélyek, támogatások,                     díjak …) kifizethetők a 2015. évi költségvetésben e jogcímre - amennyiben törvényi előírás alapján, önkormányzati rendelet szabályozás változása  kapcsán az eredeti jogcím helyébe más jogcím lép, ebben az esetben is – a tervezett eredeti előirányzat 2/12-ed részének összegéig.


(5) Az egyéb működtetési  kiadások tekintetében csak a szokásos működtetéséhez kapcsolódó időarányos kiadásokra vállalható kötelezettség.  Ezen időarányos kiadások, a 2016. évre is érvényes szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a 2015. évi költségvetésben már szereplő kiadások áthúzódó kötelezettségei (az áthúzódó összeg erejéig) teljesíthetők.


3.§


 Az átmeneti időszak alatt új, induló felújítási, illetve felhalmozási feladatokra kötelezettség nem vállalható, kivéve  2016. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatok benyújtásához szükséges tervezési, előkészítési munkálatokat.  


4.§


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos településüzemeltetési,    az eredményes beszerzési és közbeszerzési  szerződéseket, illetve az elnyert pályázatok elindításához szükséges szerződéseket a  a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse.


5.§


Az 2.- 3.§-ban meghatározott kiadások átmeneti fedezetére az adott időszakban beszedett bevételek, az önkormányzatot megillető államháztartási támogatások, hozzájárulások, központosított előirányzatok, a feladatok lebonyolításához átvett pénzeszközök, elnyert pályázati támogatások, valamint az önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványa szolgál.

6.§


A polgármester jogosult, illetve köteles az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére.


7.§


A gazdálkodás rendjére vonatkozóan az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései irányadóak.


8.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


(2) Ezen önkormányzati rendelet Bögöt község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.


(3) Jelen önkormányzati rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe beépülnek.


Bögöt, 2015. december 03.(: Farkas László :).                                                             (: Dr. Szijártó Valéria :)

     polgármester                                                                           jegyzőKihirdetve: Bögöt, 2015. december 7.

        (: Dr. Szijártó Valéria :)

                                                                                                       jegyző