Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 16

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


1.§.[1]


(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

19.981

e e Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

18.227

e e Ft-ban,

működési egyenlegét

                 1.754

e e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

10.342

e e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

13.203

e e Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

              - 2.861  

e e Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

10.570

e e Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

                    9.463

e e Ft-ban,

költségvetési bevételeit

40.893

e  eFt-ban,

költségvetési kiadásait

40.893

e e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét 1.754 e Ft-ban         állapítja meg, melyet a felhalmozási hiány fedezetére fordít.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási egyenlegét -2.861 e Ft-ban állapítja meg, melyet 1.754 e Ft összegben  a működési bevételek többletéből, 1.107 e Ft összegben és az előző években képződött költségvetési maradvány  igénybevételével finanszírozza.


(4) A képviselő-testület a finanszírozási bevétele összegét 10.570 e Ft-ban, finanszírozási kiadását 9.463 e Ft-ban állapítja meg.


(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2015.évi költségvetési rendelet 1. melléklet szerint határozza meg.
2.§.


(1)  Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2., a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(2)[2] A képviselő-testület a  működési bevételek összegét 19.981 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét  10.342 e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 10.570 e Ft-ban állapítja meg.

3.§.

(1)[3]

Az önkormányzat 2015. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

18.227

e Ft

 ebből:       -  személyi juttatások

7.105

e Ft

       -  munkáltatót terhelő járulékok

1.867

e Ft

       -  dologi kiadások

7.995

e Ft

       -  ellátottak juttatásai

                        1.011

e Ft

       -  egyéb működési kiadások

249

e Ft.


(2)  A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti kiemelt előirányzatait a 4., kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet alapján állapítja meg.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi egyéb működési kiadásait a 6., az ellátottak juttatásait a 7.  melléklet szerint határozza meg.

4.§.[4]

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

13.203

e Ft,

   

ebből:- beruházások előirányzata:

10.222

e Ft,

- felújítások előirányzata:

2.981

e Ft,

5.§.[5]


A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.  A felhasznált céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint határozza meg

6.§


Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.

8.§


Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 11. melléklet alapján határozza meg.

2. Költségvetési létszámkeret


9.§


(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 2 főben, a 2015.december 31-i zárólétszámát 2 főben határozza meg.


(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. Közvetett támogatások


10.§


A képviselő-testület a 2015. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§


Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

12.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 13. §. (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

13.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 500 e Ft összeg erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 12. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

14.§


(1) A 6. mellékletben felsorolt társadalmi szervezetek részére a jóváhagyott támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel /magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.


(2)  A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.


    (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.


(4) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.


(5) A tevékenységükhöz támogatásban részesülő szervezetek a támogatás felhasználásáról a költségvetési évet követő március 31-éig kötelesek a Képviselő-testület részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.


(6) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok


15.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

6. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei


16.§


A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

c) kisösszegű szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) szociális juttatások, segélyek

g) állományba tartozók személyi kifizetései

h) állományba nem tartozók személyi kifizetései

7. Záró rendelkezések


17.§


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.Bögöt, 2015. február 18.        /: Farkas László :/                                                                      /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                                          jegyzőJelen rendelet 2015. február 19-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2015. február 19.

                                                                                                          /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                                      jegyző

[1]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016.02.16-tól

[2]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2016.02.16-tól

[3]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2016.02.16-tól

[4]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2016.02.16-tól

[5]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. Hatályos: 2016.02.16-tól