Bögöt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 08. 31

Bögöt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2022.04.01.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1

I. Fejezet2

Általános és eljárási rendelkezések

1. § (1) A jövedelemigazolás tartalmazza a jövedelmet megalapozó, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti önálló, vagy nem önálló tevékenység kezdő időpontját.

(2) Az e rendeletben meghatározott szociális támogatás iránti kérelmet a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájánál (a továbbiakban: Hatósági Iroda) (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.) vagy Bögöt Község Önkormányzata hivatalos helyiségében (9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2. A ép.) kell előterjeszteni.

(3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az eseti jelleggel nyújtott szociális támogatást a határozat véglegessé válásának a napját követő 5 napon belül a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Iroda utalja, vagy fizeti ki.

(4) Ha az eseti jelleggel nyújtott szociális támogatás folyósításának az (3) bekezdés szerinti határideje miatt a kérelmező élete, testi épsége veszélyeztetetté válna, a szociális támogatást a polgármester utasítására a határozat véglegessé válásakor házipénztárból kell kifizetni.

2. § (1) A települési támogatás felhasználását a jegyző eseti jelleggel ellenőrizheti.

(2) A jegyző az ellenőrzés keretében a támogatásban részesülőnek a személyi adat és lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresésével megállapított lakóhelyén, vagy a tartózkodási helyén környezettanulmányt készít.

(3) A környezettanulmány része a kérelemben megjelölt és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatással (a továbbiakban: lakásfenntartási települési támogatás) érintett lakás vonatkozásában a tényleges lakáshasználat fennállásának a vizsgálata a támogatásban részesülő és a támogatásban részesülő háztartásának a tagjai esetében.

(4) A környezettanulmány készítésekor figyelembe vételre kerül a támogatásban részesülőnek különösen a támogatás felhasználására vonatkozó nyilatkozata, a felhasználást igazoló számlamásolat.

3. § (1) A jegyző felhívhatja a jogosultat a kérelemben megjelölt, a támogatással érintett lakásban igénybevett közüzemi szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatói szerződés fennállásának az igazolására.

(2) Ha a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátás megtérítését elrendeli, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból

a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 71250 forintot,

b) részletekben fizettetheti meg.

II. Fejezet3

Települési támogatás, köztemetés, egyéb szociális támogatások

1. Lakásfenntartási települési támogatás

4. § (1) A Képviselő-testület lakásfenntartási települési támogatást nyújthat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A lakásfenntartási települési támogatás

a) a villamos energia-szolgáltatáshoz,

b) a víziközmű-szolgáltatáshoz,

c) a vezetékes földgáz-szolgáltatáshoz,

d) a távhőszolgáltatáshoz,

e) a lakbérhez,

f) az albérleti díjhoz, vagy

g) a közös költséghez

nyújtható az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.

(3) A lakásfenntartási települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének az elmaradása a kérelmező nyilatkozata alapján a lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási települési támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.

(5)4 A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 80000 forintot, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének a hányadosával.

5. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7,

(2) Ha a háztartás

a) (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(3) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik, azzal, hogy gyermeknek tekintendő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés db)-dd) pontjaiban nevesített személy, feltéve, hogy a nagykorúsága betöltését megelőzően is örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermeke volt az őt egyedülállóként nevelő szülőjének.

(4) A lakásfenntartási települési támogatás esetében a lakhatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A lakhatás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 forint.

(5) A lakásfenntartási települési támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 négyzetméter,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 négyzetméter,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 négyzetméter,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 négyzetméter,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 négyzetméter,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

6. § (1)5 A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakhatás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 14250 forintot,

b) a lakhatás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 5000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(2)6 Ha a TM értéke nullánál nem nagyobb, a lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege 5000 forint.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(4) A lakásfenntartási települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(5) A lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

7. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A lakásfenntartási települési támogatás megállapításához

a) a vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,

c) a lakásban igénybevett közüzemi szolgáltatás díjáról a kérelmező nevére kiállított, a kérelem benyújtásának a napjától számított 4 hónapnál nem régebbi számla, valamint

d) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása, továbbá – a 8. § (1) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében – a közös képviselő 5. melléklet szerinti nyilatkozata

szükséges.

(3) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatait.

8. § (1) Ha a jogosult közös mérővel rendelkező, vagy a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasházban lakik, a szolgáltatás költségének megfizetése során a jogosult háztartására jutó összeget a támogatás beszámításával a közös képviselő állapítja meg.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti jogosult esetén a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó összeget a közös képviselő a következő számlákban a teljes jóváírásig érvényesíti.

(3) A 4. § (4) bekezdésében szabályozottak szerint kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási települési támogatás esetén a 7. § (3) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

9. § (1) A megállapított lakásfenntartási települési támogatást utólag, minden hónap 5. munkanapjáig kell folyósítani.

(2) A kérelmezőt a lakásfenntartási települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

(3) Ha az 5. § (4) bekezdése szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási települési támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani.

(4) Ha a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(5) Az előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási települési támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.

(6) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási települési támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltáskor a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.

10. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

(2)7 A rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető, az egy főre számított jövedelemhatár – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 80000 forintot.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás esetén, ha az egyedülélő kérelmező az elhunyt házastársa eltemettetéséhez kérelmezi a támogatást, a családi jövedelemhatár nem haladhatja meg a 140000 forintot.

(4)8 Az elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás összege 40000 forint.

(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

2. A köztemetés helyi szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület gondoskodik a Bögöt Község Önkormányzata illetékességi területén elhunyt személy közköltségen, – az elhunyt életében tett eltérő rendelkezése hiányában – hamvasztással történő eltemettetéséről.

(2) A természetben nyújtott köztemetés költsége legfeljebb 150000 forint. A köztemetés során biztosítani kell a temetés szükséges költségeit, valamint egy élővirág koszorút.

(3) A Képviselő-testület az Szt. 48. § (3) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség alól egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 40000 forintot és a kötelezettség teljesítése a család mindennapi megélhetését veszélyeztető, aránytalan terhet jelent.

3. Időskorúak támogatása, gyermekek egyszeri támogatása

12. § (1) A Képviselő-testület a saját költségvetése terhére megállapított szociális támogatások keretében a mindenkori költségvetésben az erre az ellátásra felhasználható összeg nagyságától és a kiadási és bevételi előirányzataitól függően évente egy alkalommal pénzbeli támogatást állapíthat meg az idősek világnapjához kapcsolódóan annak a szociálisan rászoruló, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásban, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, az egészségkárosodott személyek szociális járadékában, az időskorúak járadékában, a rokkantsági járadékban részesülő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250000 forintot.

(2)9 A támogatás mértéke jogosultanként 10000 forint

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A Képviselő-testület a saját költségvetése terhére megállapított szociális támogatások keretében pénzbeli támogatást állapíthat meg a tárgyévben a 18. életévét be nem töltött, szociálisan rászoruló gyermek törvényes képviselője részére, ha a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250000 forintot.

(4a)10 A támogatás mértéke gyermekenként 10000 forint.

(5) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

12/A. §11 (1) A Képviselő-testület a saját költségvetése terhére megállapított szociális támogatások keretében újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából a törvényes képviselő részére a kérelmére pénzbeli támogatást állapíthat meg egyszeri támogatásként, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 285000 forintot.

(2) Az újszülöttek támogatása a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.

(3) Az újszülöttek támogatására vonatkozó igényt a szülést követő tizenhat hónapon belül lehet benyújtani a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(4) A támogatás összege újszülött gyermekenként 50000 forint.

(5) Az újszülöttek támogatását a megállapító döntés véglegessé válását követően, legkésőbb 30 napon belül kell postai kifizetéssel vagy átutalással folyósítani.

III. Fejezet12

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

4. Szünidei gyermekétkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása

13. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat:

a) a bölcsődés gyermekek esetében a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott bölcsőde útján biztosítja,

b) az óvodás korú gyermekek esetében a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott óvoda útján biztosítja,

c) az általános és középiskolai gyermekek esetében a közétkeztetést ellátó ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátói Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés útján biztosítja,

azzal, hogy az ételek intézményből történő elszállításáról a falugondnok gondoskodik.

(2) Bögöt Község Önkormányzata a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében lévő feltételek fennállása esetén biztosítja a bölcsődei ellátást.

5. Szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános rendelkezések

14. § (1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális ellátási formákat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) falugondnoki szolgáltatás,

c) házi segítségnyújtás.

(2) A kötelező alapellátás feladatainak biztosítása tekintetében a község teljes közigazgatási területe egy ellátási körzetet képez.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes. A szociális étkeztetés iránti kérelmet Bögöt község polgármesteréhez (9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2. A ép.) kell benyújtani és a kérelemről, Bögöt Község Önkormányzata, mint szociális szolgáltató képviseletében a polgármester dönt.

(4) A szociális étkeztetés igénybevételének megkezdésekor a polgármester az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, mely tartalmazza az intézményi jogviszony (egyoldalú, illetve kétoldalú) megszűntetésének módjait, eseteit is.

(5) A falugondnoki szolgáltatások iránti igényt a falugondnoknál kell írásban vagy szóban bejelenteni.

(6) A polgármester külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

6. Étkeztetés

15. § (1) Étkeztetést az önkormányzat vásárolt élelmiszer formájában, vállalkozó útján biztosítja. Az étel házhozszállításáról falugondnoki szolgálat útján gondoskodik. Az igényt Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Szakmai Programban meghatározott kérelem nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A rendelet alkalmazásában – étkeztetés tekintetében – szociálisan rászorultnak kell tekintetni különösen azt a személyt, aki rendszeres pénzellátásban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, saját jogán magasabb összegű családi pótlékban részesül, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a hajléktalan személyt.

7. Falugondnoki szolgáltatás

16. § (1) A Képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok közül

a) térítésmentesen biztosítja:

aa) a településen hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást, így különösen:

ab) a szociális étkeztetésben részesülő személy részére az ebéd lakásra történő szállítását,

b) óvodások:

ba) óvodába szállítását,

bb) esetenkénti szállítását (különösen: úszásoktatás, színház-látogatás, kirándulás, fogorvosi ellátás),

c) általános iskolai tanulók esetenkénti szállítását (különösen: úszásoktatás, színház-látogatás, kirándulás, fogorvosi ellátás)

d) rászorult személyek (különösen: idősek, betegek, mozgáskorlátozottak, munkanélküliek) orvoshoz, szakrendelőbe, gyógyszertárba, hivatalba, üzletbe szállítását

e) gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását,

f) közművelődési feladatok ellátását, szervezését,

g) szabadidő hasznos eltöltésének segítését,

h) spottevékenység szervezését,

i) közösségi és szociális információk szolgáltatását,

j) személyes segítségnyújtást a rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével, továbbításával.

(2) A falugondnoki szolgáltatás által biztosított – étkezésen kívüli – térítésmentes szolgáltatások igénylése a polgármesterrel történő egyeztetés alapján történik. A falugondnoki szolgáltatás Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Szakmai Programban meghatározott feltételek szerint igényelhető.

8. Házi segítségnyújtás

17. § A házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról Bögöt Község Önkormányzata az Szt. 63. §-a szerint gondoskodik.

9. Térítési díj

18. § (1) A szociális étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj megállapításra minden év március hónapjában kerül sor, a térítési díj mértékét, összegét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A fizetendő személyi térítési díj összegéről, a szociális étkeztetés esetén e rendelet alapján a polgármester dönt, és arról értesíti a fizetésre kötelezettet.

(4) A (2) bekezdés alapján megállapított új intézményi térítési díj alapulvételével minden év március 31-ig lefolytatott felülvizsgálat kapcsán megállapított személyi térítési díjak minden év április 1-től alkalmazhatóak.

(5) Az Szt. 115. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a jogorvoslati kérelmet a képviselő-testülethez kell benyújtani, a Képviselő-testület a személyi térítési díj összegéről határozattal rendelkezik.

(6) A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell megfizetni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről szóló 11/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nyugdíjasok, járadékosok támogatásáról szóló 11/2006. (XI.15.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2006. (VII.20.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „pénzbeli természetbeni támogatások formáit, a” szöveg,

b) 2. §-a és az azt megelőző alcím,

c) 3. §-a és az azt megelőző alcím,

d) 4. §-a és az azt megelőző alcím,

e) 5. §-a és az azt megelőző alcím,

f) 6. §-a és az azt megelőző alcím.

1

A bevezető a Bögöt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az I. Fejezet a Bögöt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A II. Fejezet a Bögöt Község Önkormányzat Képviselő-testület 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (5) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10. § (2) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. § (4) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12. § (2) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 12. § (4a) bekezdését a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 12/A. §-t a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

12

A III. Fejezet a Bögöt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. mellékletet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.