Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015(III.26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 27- 2015. 03. 31

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, a 92. §-ában, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

2. § (1) A Szocr. 12. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A lakásfenntartási települési támogatás megállapításához

a) a vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,

c) a lakásban igénybevett közüzemi szolgáltatás díjáról a kérelmező nevére kiállított, a kérelem benyújtásának a napjától számított 4 hónapnál nem régebbi számla, valamint

d) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása, továbbá – a 12/A. § (1) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében –  a közös képviselő 5. melléklet szerinti nyilatkozata

szükséges.

(3) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatait.”

(2) A Szocr. 13. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”


3. § A Szocr. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási települési támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.”


4. § A Szocr. a következő 12/A-12/B. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) Ha a jogosult közös mérővel rendelkező, vagy a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasházban lakik, a szolgáltatás költségének megfizetése során a jogosult háztartására jutó összeget a támogatás beszámításával a közös képviselő állapítja meg.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti jogosult esetén a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó összeget a közös képviselő a következő számlákban a teljes jóváírásig érvényesíti.

(3) A 8. § (3a) bekezdésében szabályozottak szerint kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási települési támogatás esetén a 12. § (3) bekezdésében és az (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

12/B. § (1) A megállapított lakásfenntartási települési támogatást utólag, minden hónap 5. munkanapjáig kell folyósítani.

(2) A kérelmezőt a lakásfenntartási települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

(3) Ha a 10. § (1) bekezdése szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási települési támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani.

(4) Ha a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(5) Az előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási települési támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.

(6) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási települési támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltáskor a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.”


5. § (1) A Szocr. 4. § (3) bekezdésében a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész helyébe a „lakásfenntartási települési támogatás” szöveg lép.

(2) A  Szocr. a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.


6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd 2015. április 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 2-5. §-t 2015. március 1-jét követően kell alkalmazni.


Bögöt, 2015. március 25.                        /: Farkas László :/                                                      /: Dr. Szijártó Valéria :/

                           Polgármester                                                                      Jegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2015. március 26. napján megtörtént.


Bögöt, 2015. március 26.


                                                                                                          /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                                      Jegyző

1. melléklet az 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez


„Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díja


1. szociális étkeztetést igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj:

(Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény figyelembe vételével)A

B

1.

Étkeztetés intézményi térítési díja

(Ft/ ellátási nap)

450


A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 116.§ (1) bekezdés szerint számított jövedelem Szt.116.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott %-os mértékét.

A személyi térítési díj megállapításánál a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1), (4) bekezdését, valamint 6.§-át is figyelembe kell venni.

A személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés  szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2.§-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj a mindenkor hatályos ÁFA összegét tartalmazza."
2. melléklet az 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Közös képviselő nyilatkozata a lakásfenntartási települési támogatás megállapításához


Alulírott ______________________________________ (név, megnevezés) _________________________________________________ (cím, székhely), mint közös képviselő, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján igazolom, hogy __________________________________________________________(név)
______________________________________________________________ (lakcím)

c közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, ___________________________szolgáltatást igénybe vevő személy, vagy

c a ________________________________________________________ szolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház lakója

(a megfelelő négyzetbe X jelet kell tenni),

aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

Azonosító adatok a szolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel:

1. A szolgáltató megnevezése: _________________________________________________

2. Fogyasztó/ügyfél azonosító: _________________________________________________

3.1) Fogyasztási hely azonosító: ________________________________________________

VAGY

3.2) A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma: ___________________________Kelt: ______________________________, __________________


__________________________________
aláírás”