Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015(V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 29- 2015. 05. 29

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 1. §.- a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

18.508

e e Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

16.884

e e Ft-ban,

működési egyenlegét

                 1.624

e e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

591

e e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

3.323

e e Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

              - 2.732  

e e Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

1.658

e e Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

                      550

e e Ft-ban,

költségvetési bevételeit

20.757

e  eFt-ban,

költségvetési kiadásait

20.757

e e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét 1.624 e Ft-ban         állapítja meg, melyet a felhalmozási hiány fedezetére fordít.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási egyenlegét -2.732 e Ft-ban állapítja meg, melyet 1.624 e Ft összegben  a működési bevételek többletéből, 1.108 e Ft összegben és az előző években képződött költségvetési maradvány  igénybevételével finanszírozza.


(4) A képviselő-testület a finanszírozási bevétele összegét 1.658 e Ft-ban, finanszírozási kiadását 550 e Ft-ban állapítja meg.


(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2015.évi költségvetési rendelet 1. melléklet szerint határozza meg.”


2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 2. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület a  működési bevételek összegét 18.508 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét   591 e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 1.658 e Ft-ban állapítja meg.”


3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"(1) Az önkormányzat 2015. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

16.884

e Ft

 ebből:       -  személyi juttatások

6.161

e Ft

       -  munkáltatót terhelő járulékok

1.645

e Ft

       -  dologi kiadások

7.818

e Ft

       -  ellátottak juttatásai

                        1.011

e Ft

       -  egyéb működési kiadások

249

e Ft.”


4.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 4. § –a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§  Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

3.323

e Ft,

   

ebből:- beruházások előirányzata:

2.160

e Ft,

     - felújítások előirányzata:

55

e Ft,

     - egyéb felhalmozási kiadások:

1.108

e Ft.”


5.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. §. -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 1.108 e Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg.  A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.  „


6.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei,   8-10. mellékletei helyébe e rendelet 8-10. mellékletei lépnek, 14-15. melléklete  helyébe e rendelet 6-7. mellékletei lépnek.


7.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Sárvár, 2015. május 27.
/: Farkas László :/                                                                 /: Dr. Szijártó Valéria :/    

    polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2015. május 28-án megtörtént.


Bögöt, 2015. május 28.                                                                                              /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                          jegyző

Mellékletek