Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016(VII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 09- 2016. 07. 09

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

20.737.344

Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

22.611.390

Ft-ban,

működési egyenlegét

                 -1.874.046

Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

1.800.000

Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

2.747.508

Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

              - 947.508

Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

3.735.000

Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

                  913.446

Ft-ban,

költségvetési bevételeit

26.272.344

Ft-ban,

költségvetési kiadásait

26.272.344

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti  működési egyenlegét, hiányát 1.874.046  Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási   egyenlegét , hiányát 947.508 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány  igénybevételével finanszíroz.”


2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület a  működési bevételek összegét 20.737.344 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét  1.800.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 3.735.000 Ft-ban állapítja meg.”


3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

22.611.390

 Ft

ebből:       -  személyi juttatások

5.764.343

 Ft

       -  munkáltatót terhelő járulékok

1.591.953

 Ft

       -  dologi kiadások

10.246.872

 Ft

       -  ellátottak juttatásai

                        863.000

 Ft

       -  egyéb működési kiadások

4.145.222

 Ft.”


4.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 5. §. -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 3.790.882 Ft összegű  tartalékot állapít meg.  A  részletezését a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.  „


5.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 7-12 mellékletei helyébe e rendelet 6-11. mellékletei lépnek.


6.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2016. július 7.


/: Farkas László :/                                                                  /: Dr. Szijártó Valéria :/     

               polgármester                                                              címzetes főjegyző   
Kihirdetési záradék: Ezen önkormányzati rendelet 2016. július 8. napján kihirdetésre került.


Bögöt, 2016. július 8.

                                                                                                          /: Dr. Szijártó Valéria :/                                                                                                                                              címzetes főjegyző