Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016(IX.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 27- 2016. 09. 27

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

22.006.809

Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

23.880.855

Ft-ban,

működési egyenlegét

                 -1.874.046

Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

1.800.000

Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

2.747.508

Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

              - 947.508 

Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

3.735.000

Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

                  913.446

Ft-ban,

költségvetési bevételeit

27.541.809

Ft-ban,

költségvetési kiadásait

27.541.809

 Ft-ban

állapítja meg.”


2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület a  működési bevételek összegét 22.006.809 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét  1.800.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 3.735.000 Ft-ban állapítja meg.”


3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

23.880.855

 Ft

 ebből:       -  személyi juttatások

6.799.509

 Ft

       -  munkáltatót terhelő járulékok

1.799.399

 Ft

       -  dologi kiadások

10.605.074

 Ft

       -  ellátottak juttatásai

                        863.000

 Ft

       -  egyéb működési kiadások

3.813.873

 Ft.”


4.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 5. §. -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 3.459.533 Ft összegű  tartalékot állapít meg. A részletezését a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.  „


5.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 1-5. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. sz. mellékletei, a 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. mellélete, a 10-12. mellékletei helyébe e rendelet 7-9. mellékletei lépnek.


6.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2016. szeptember 23./: Farkas László :/                                                      /: Dr. Szijártó Valéria :/    

              polgármester                                                                címzetes főjegyzőKihirdetési záradék: Ezen önkormányzati rendelet 2016. szeptember 26. napján kihirdetésre került.


Bögöt, 2016. szeptember 26.                                                                                     /: Dr. Szijártó Valéria :/                                                                                                                                  címzetes főjegyző