Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016(XI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 30- 2016. 11. 30

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.


1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 5/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5/A. § (1)  A polgármester pénzbeli támogatást állapíthat meg a tárgyévben a 18. életévét be nem töltött, szociálisan rászoruló gyermek törvényes képviselője részére, ha a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250000 forintot.”

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”


2. § Ez a rendelet 2016. november 30. napján 20.00 órakor lép hatályba.


Bögöt, 2016. november 30.                          Farkas László s. k.                                                      Dr. Szijártó Valéria s. k.

                           polgármester                                                                címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2016. november 30. napján 19.00 órakor megtörtént.


Bögöt, 2016. november 30.                                                                                                          Dr. Szijártó Valéria s. k.

                                                                                                             címzetes főjegyző