Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016(II.15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 01- 2016. 03. 01

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.


1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) a 13. §-át követően az alábbi 6/A. alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

„6/A. Szünidei gyermekétkeztetés

13/A. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat:

a) a bölcsődés gyermekek esetében a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott bölcsőde útján biztosítja

b) az óvodás korú gyermekek esetében a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott óvoda útján biztosítja

c) az általános és középiskolai gyermekek esetében a közétkeztetést ellátó ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátói Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés útján biztosítja,

azzal, hogy az ételek intézményből történő elszállításáról a falugondnok gondoskodik.”


2. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2016. február 12.
/: Farkas László :/                                                                   /: Dr. Szijártó Valéria :/                        

    Polgármester                                                                                    Jegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2016. február 15-én megtörtént.


Bögöt, 2016. február 15.
                                                                                               /: Dr. Szijártó Valéria :/                                                                                                                                                       Jegyző