Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016(II.15.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 17- 2016. 02. 17

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Az SZMSZ 1. mellékletében szereplő „Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:” megnevezésű felsorolás „104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások” szövegrésze hatályát veszti.

3.§

(1) Jelen önkormányzati rendelet a 2.§ kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2.§ a kihirdetést követő második napon lép hatályba.


Bögöt, 2016. február 12.
/ : Farkas László : /                                                    / : dr. Szijártó Valéria : /             

     polgármester                                                                     jegyző


Jelen rendelet 2016. február 15-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2016. február 15.                                                                                              / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                           jegyző

1. melléklet a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez


1. számú melléklet a 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatásitevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042180 Állat-egészségügy

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

061020 Lakóépület építése

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”