Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016(III.21.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01- 2016. 04. 01

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe, e rendelet 1. melléklete lép.


2.§


E  rendelet 2016. április 01-én lép hatályba, majd 2016. április 02-án hatályát veszti.Bögöt, 2016. március 18.

           
                 (:Farkas László:)                                                 (: Dr. Szijártó Valéria :)

                    polgármester                                                                   jegyzőEz a  rendelet a mai napon kihirdetésre került:


Bögöt, 2016. március 21.                                                                                               (: Dr. Szijártó Valéria :)

                                                                                                               jegyző

1.melléklet az 5/2016. (III.21.) önkormányzati rendelethez  „4. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez


„Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díja


1. szociális étkeztetést igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj:

(Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény figyelembe vételével)A

B

1.

Étkeztetés intézményi térítési díja

(Ft/ ellátási nap)

495


A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 116.§ (1) bekezdés szerint számított jövedelem Szt.116.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott %-os mértékét.

A személyi térítési díj megállapításánál a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1), (4) bekezdését, valamint 6.§-át is figyelembe kell venni.

A személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés  szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2.§-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj a mindenkor hatályos ÁFA összegét tartalmazza."