Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016(III.21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2016. 03. 22

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

1.§

E rendelet hatálya az egészségügyi alapellátások körébe tartozó

a) háziorvosi

b) házi gyermekorvosi

c) fogorvosi

d) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti

e) területi védőnői és iskola-egészségügyi

ellátásokra terjed ki.

2.§

Bögöt község teljes közigazgatási területe

a) a sárvári 6. számú felnőtt háziorvosi,

b) a sárvári 1. számú gyermek háziorvosi,

c) a sárvári 3. számú felnőtt fogorvosi,

d) a sárvári 1. számú iskolafogászati,

e) a sárvári 2. számú területi védőnői,

körzethez tartozik.

3.§

Bögöt községre vonatkozó központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot a sárvári székhellyel működő központi háziorvosi ügyeleti szolgálat látja el.

4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bögöt, 2016. március 18.
/ : Farkas László : /                                                    / : dr. Szijártó Valéria : /             

     polgármester                                                                     jegyző


Jelen rendelet 2016. március 21-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2016. március 21.


                                                                                              / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                           jegyző