Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03- 2016. 05. 03

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése, a (2) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá az 1.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi d) ponttal:


„(1) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékok kezelésére helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról közszolgáltató útján gondoskodik. Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4., továbbiakban: közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenység ellátásához a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.-t, mint alvállalkozót veszi igénybe.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:


c) csomagolási, hulladékok, papír, műanyag, fém házhoz menő zsákos gyűjtéssel történő begyűjtése, előkezelése, hasznosítása;


d) üveghulladék köztéri hulladékgyűjtő edényzetből történő begyűjtése, előkezelése, hasznosítása,


(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra vonatkozó kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve az ingatlanhasználó mulasztása esetén a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére utaló magatartása hozza létre. A teljesítésre utaló magatartásnak minősül és a közszolgáltató részéről a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állása megfelelő igazolásának tekinthető, ha a meghatározott járatnapon a járat útvonala az ingatlanhasználó ingatlanát érinti.”


2.§


Az Ör. 9.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá a 9.§ kiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:


„(6) A közszolgáltató a feladatainak ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a jelen szakasz (9) bekezdésében foglalt kivétellel – nem adhatja ki.


(9) A nyilvántartásból adatkérésre jogosult a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., mely feladatkörében eljárva végzi a közszolgáltatásért fizetendő díj beszedését és a közszolgáltatásért fizetendő díjjal kapcsolatos kintlévőség-kezelést.”


3.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4.§ (2) bekezdésében, a „vagy a településen elhelyezett hulladékgyűjtő pontokon” szövegrész helyébe a „vagy – üveghulladék esetén - a településen elhelyezett hulladékgyűjtő pontokon” szöveg lép.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6.§ (4) és (5) bekezdése.

(4) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Bögöt, 2016. április 29./: Farkas László :/                                                                                      /: Dr. Szijártó Valéria :/

      polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetési záradék: Jelen rendelet 2016. május 2. napján kihirdetésre került.


Bögöt, 2016. május 2.


                                                                                                                /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                                          jegyző