Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 14- 2017. 02. 14

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) –(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


 (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

22.482.545

  Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

25.014.959

  Ft-ban,

működési egyenlegét

                 -2.532.414

  Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

8.300.000

  Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

8.589.140

  Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

              - 289.140

  Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

4.435.933

  Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

          1.614.379

  Ft-ban,

költségvetési bevételeit

35.218.478

  Ft-ban,

költségvetési kiadásait

35.218.478

      Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, hiányát 2.532.414 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 289.140 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.


(4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1.614.379 Ft-ban állapítja meg, melyet 913.446 Ft összegben előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz, 700.933 Ft összeget pedig finanszírozási bevételből biztosít.


(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.”


2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 22.482.545 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 8.300.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 4.435.933 Ft-ban állapítja meg.”


3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

25.014.959

 Ft

 ebből:       -  személyi juttatások

7.100.697

 Ft

       -  munkáltatót terhelő járulékok

1.929.559

 Ft

       -  dologi kiadások

10.943.302

 Ft

       -  ellátottak juttatásai

1.506.700

 Ft

       -  egyéb működési kiadások

3.534.701

 Ft.”


4.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 4. §. -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§


Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait – a beruházási kiadásokat a 8. , a felújítási kiadásokat a 9. melléklet szerint - a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

                 8.589.140

 Ft,

   

ebből:- beruházások előirányzata:

1.587.500

  Ft,

- felújítások előirányzata:

7.001.640

  Ft,

- egyéb felhalmozási kiadások:

-

  Ft.”


5.§   


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 5. §. -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.§


A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 3.172.591 Ft összegű  tartalékot állapít meg.  A  részletezését a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.  „


6.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 7. melléklet helyébe e rendelet 6.sz. melléklete, a 9-11. mellékletei helyébe e rendelet 7-9. mellékletei és a 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete  lép.


7.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Bögöt, 2017. február 10.
/: Farkas László :/                                                                  /: Dr. Szijártó Valéria :/    

    polgármester                                                                          címzetes főjegyző
Kihirdetési záradék: Ezen önkormányzati rendelet 2017. február 13-án kihirdetésre került.


Bögöt, 2017. február 13.
                                                                                              /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                   címzetes főjegyző