Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017(XII.15.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 12. 19

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


E rendelet alkalmazásában:


a.) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény,


b.) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat.


2. §


(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.


(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.


(3) A község közterületein legfeljebb három darab reklámhordozó helyezhető el.


3. §


(1) A község közterületein kizárólag olyan utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.


(2) Az utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám.


4. §


A polgármester településképi bejelentési eljárást kizárólag a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően folytat le, a településkép védelméről szóló törvényben és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályok szerint.


5. §


A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.


Bögöt, 2017. december 14.


                         Farkas László                                                                       dr. Szijártó Valéria

                         polgármester                                                                        címzetes főjegyző


Kihirdetve: Bögöt, 2017. december 15.


                                                                                                                      dr. Szijártó Valéria

                                                                                                                       címzetes főjegyző