Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(II.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 04. 25- 2017. 05. 31

A JELZETTŐL ELTÉRŐEN NEM TÖRTÉNT VÁLTOZÁS A RENDELETBEN!


Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


1.§


(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

43.559.869

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

44.076.004

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

-516.135

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

87.489.345

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

93.473.210

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

- 5.983.865

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

7.200.933

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

700.933

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

138.250.147

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

138.250.147

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 516.135 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 5.983.865 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével  finanszíroz.


(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 700.933 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.

2.§


Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek 


3.§


A működési bevételek összegét 43.559.869 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 87.489.345  Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 7.200.933 Ft-ban állapítja meg.

4.§


Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

a) forrásonkénti összetételét a 2.melléklet,

b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

határozza  meg.

3. Költségvetési kiadások


 5.§


(1) Az önkormányzat 2017. évi 44.076.004 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból


a) személyi juttatások

7.352.137

 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.895.658

 Ft,

c) dologi kiadások

33.142.619

 Ft,

d) ellátottak juttatásai

1.421.400

 Ft,

f) egyéb működési kiadások

264.190

 Ft.


(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

a) kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban  az 5. melléklet

határozza meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi egyéb működési kiadásait a 6., az ellátottak juttatásait a 7.  melléklet szerint határozza meg.

6.§


(1) Az önkormányzat 2017. évi 93.473.210 Ft felhalmozási költségvetési kiadási     

       előirányzataiból

a) beruházások előirányzata

87.631.578

 Ft,

b) felújítások előirányzata

5.841.632

 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

-

 Ft.


(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7.§


A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2017. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 700.933 Ft-ban határozza meg.

8.§


Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 10. melléklet szerint állapítja meg.

9.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

10.§


(1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 12. melléklet alapján határozza meg.


(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (14. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

4. Költségvetési létszámkeret


11.§


(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 1 főben, a 2017. december 31-i tervezett záró létszámát 1 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.


(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások12.§


A képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


13.§


Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

14.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15. §. (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

15.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 500 e Ft összeg erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok


16.§


(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására,melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.


(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok


17.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei


18.§


A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) szociális juttatások, segélyek

g) állományba tartozók személyi kifizetései

h) állományba nem tartozók személyi kifizetései

i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

10. Záró rendelkezések


19.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Ezen önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 19.§-a kiegészül az alábbi h-i) pontokkal:

h) dönt az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról esetenként 500 e Ft összeg erejéig.

i) dönt az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

ia) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről,

ib) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlásáról”
Bögöt, 2017. február 10.        /: Farkas László :/                                                                 /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                         címzetes főjegyző
Jelen rendelet 2017. február 13-án kihirdetésre került.


Bögöt, 2017. február 13.
                                                                                               /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                    címzetes főjegyző