Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(II.13.) önkormányzati rendelete

Bögöt község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 14- 2017. 02. 14

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-a és 39. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal állami főépítészi,  környezetvédelmi és természetvédelmi,  népegészségügyi,  örökségvédelmi, földhivatali, erdészeti és földművelésügyi feladatköreiben eljárva, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi, vízvédelmi és vízügyi feladatkörében eljárva, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Honvédvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével -, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Bögöt község Képviselő-testületének 7/2007.(X.30.) önkormányzati rendelete a Bögöt község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról (a továbbiakban: HÉSZ) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A bel- és külterület jelenlegi és tervezett határát a 33. § (2) bekezdés a)-c) pontjai határozzák meg.”

2.§


A HÉSZ 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A község területe építési szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre nem szánt területre van felosztva.


(2) A beépítésre szánt területeket a használatuk általános jellege, valamint sajátos építéshasználatuk szerint

a) falusias lakóterület                                                     Lf jelű                                   

b) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület               Gksz jelű

c) településközponti vegyes terület                                Vt, Vtk jelű

d) különleges temető terület                                           K-T jelű

terület-felhasználási egységbe sorolja.


(3) A beépítésre nem szánt területeket

a) közlekedési és közmű terület

aa) közlekedési terület- közúti

ab) közlekedési terület- kötöttpályásKök jelű

ac) közmű területKm jelű

b) zöldterület

ba) zöldterületi közpark, közkert              Z-Kk jelű

bb) sport terület                                      Z-S jelű

c) erdőterület

ca) gazdasági célú                                      Eg jelű

cb) védelmi erdő                                         Ev-i jelű

d) mezőgazdasági terület

da) általános                                                Má jelű

db) kertes                                                    Mk jelű

dc) korlátozott használatú                             Mko jelű

e) vízgazdálkodási terület                               V jelű

területfelhasználási egységbe sorolja”

3.§


A HÉSZ 6. § (4) bekezdésében az „OTÉK 25. §” szövegrész helyébe az „országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet” szöveg lép.


4. §


(1) A HÉSZ 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi védelem alatt álló épületen a környezet arculatához illeszkedő hirdetőberendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer, köztisztasági eszköz helyezhető el.”


(2)   A HÉSZ 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A közterületeket csak a rendeltetésüknek megfelelő használat érdekében szükséges mértékig lehet burkolt felületekkel ellátni.”


(3) A HÉSZ 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A hulladékgyűjtő szigetet a településkép zavarása nélkül, növényzettel takarva, a védett épületektől legalább 25 m-re lehet kialakítani, a védett utcakép és építmény megjelenésének zavarása nélkül.”

5. §


(1) A HÉSZ 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A település értékeinek megőrzésének érdekében helyi egyedi védelmet élvez:

a) szakrális emlékek

aa) Szentháromság szobor templom előterében 109 hrsz (1926)

ab) Kőkereszt templomkert 109 hrsz (1913)

ac) Kőkereszt – Sárvári utca 046/15 hrsz (1885)

ad) a 09 hrsz-ú árok és az út kereszteződésében található Szűz Mária szobor.

b) épületek

ba) Szent Ferenc római katolikus templom és sírkert 109 hrsz

bb) Tóth György utca 2. hsz., 96 hrsz.

bc) Tóth György utca 3. hsz., 2 hrsz.

bd) Tóth György utca 10. hsz., 104/1 hrsz.

be)Tóth György utca 34. hsz., 137 hrsz.

bf) Deák Ferenc utca 50. hsz., 72 hrsz.

c) utcakép védelem

Tóth György utca teljes területe.”


(2) A HÉSZ 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A helyi védelmet élvező épület

a) felújítása, állagmegóvása alkalmával az eredeti állapotot fenn kell tartani, illetve vissza kell állítani,

b) utcai homlokzata, az épületrészek magassági kialakítása és a beépítési körvonal – kivéve a hátsókert felé történő változtatást – nem térhet el az  eredeti épülettől.”

6. §


A HÉSZ 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Minden építési telek és közforgalomnak megnyitott út között járműközlekedésre alkalmas kapcsolat(ok) létesíthető(k), egyenként legfeljebb 6,5 m szélességben.”


7.§


(1) A HÉSZ 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Előkert létesítése az új tervezett lakóterületek esetén kötelező: 5 m. A település egyéb területén az előkert helye a szabályozási terven jelölt építési vonalnak vagy az előírt előkert méretnek, annak hiányában az utca kialakult építési vonalának megfelelő vagy legfeljebb 15,0 m.”


(2) A HÉSZ 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Épületeket a telken a 4. mellékletben megadott, vonatkozó mintalap szerint építésre kijelölt helyen, illetve a Szabályozási Terven jelölt módon kell elhelyezni.”


(3) A HÉSZ 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Övezethatáron elhelyezkedő oldalkert mérete legalább 4,5 m.”


(4) A HÉSZ 12. § (7) bekezdésében az „OTÉK” szövegrész helyébe az „országos

településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet” szöveg lép.

8.§


(1) A HÉSZ 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A falusias lakóterület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál, sajátos jellege alapján általános lakóterület, Lf jelű.”


(2) A HÉSZ 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Lf területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek

a) telkenként max. 1 db lakóépület legfeljebb 2 lakásegységgel

b) mezőgazdasági és erdőgazdasági (üzemi) létesítmények

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

d) szálláshely szolgáltató épület

e) kézműipari építmény

f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

g) sportépítmény

helyezhetők el.

A területeken a felsorolt rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatát kiegészítő vagy kiszolgáló tároló (gépkocsi, tüzelő, szerszám), háztartási (nyárikonyha, fűtő, barkácsműhely), gazdasági (fészer, magtár, pajta, szín, kemence) épületek melléképületként helyezhetők el.”


(3) A HÉSZ 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A lakóterületen főépületként létesülő utcavonali épület csak magas tetős épületként létesíthető 34-45°közötti tető hajlásszöggel.”

9. §


A HÉSZ 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Lf lakóterületekre vonatkozó övezeti előírásokat az 5. melléklet szabályozza.”


10.§


A HÉSZ 15. § (2) bekezdésében az „OTÉK 16. §” szövegrész helyébe az „országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet” szöveg lép.


11.§


A HÉSZ 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

Építési övezetre vonatkozó előírások

(1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalra kerülő építmény esetén 3,0 m, a megengedett legnagyobb építménymagasságot utcavonalon lévő építményeknél a 6. melléklet szabályozza.

(2) A településközpont vegyes területre vonatkozó övezeti előírásokat a 6. melléklet szabályozza.

(3) A területen

a) közműbecsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),

c) kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel)

d) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),

e) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

f) kerti épített tűzrakóhely,

g) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,

h) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

i) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

j) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop

  helyezhető el.”

12.§


A HÉSZ 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató terület lehet.”


13. §


(1) A HÉSZ 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti előírásokat a 7. melléklet szabályozza.”


(2) A HÉSZ 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 7,5 m építménymagasságnál magasabb építmények legfeljebb 20 m építménymagassággal is elhelyezhetők, amennyiben azt az épület funkciója és az alkalmazott sajátos technológia megköveteli.”


14.§


A HÉSZ 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A K-T jelű temető különleges területeken

a) kegyeleti célú építmények

b) egyházi épületek

c) terület fenntartását szolgáló épületek

d) szobor, dísztárgy

e) pihenést szolgáló épületek

helyezhetők el.”


15.§


A HÉSZ 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A K-T temető területre vonatkozó övezeti előírás:

a) a beépítés módja szabadonálló,

b) a beépítettség legfeljebb 8%,

c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m,

d) a legkisebb zöldfelület aránya 70%,

e) a szintterület sűrűség telekre 0,05.”


16.§


(1) A HÉSZ 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési és közmű területeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint

a) közúti közlekedési,

b) kötöttpályás (vasút) közlekedési,

c) Km jelű közmű

területbe sorolja.”


(2) A HÉSZ 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Építménymagasság a sajátos építménynek minősülő toronyjellegű építmények kivételével legfeljebb 4,5 m.”


(3) A HÉSZ 22. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A vasúti közlekedési területeken

a) a vasúti közlekedés létesítményei, a vasúti és a közúti üzemi célú építmények és épületek, a tulajdonos, a használó számára lakások, a vasúti terület állomási szakaszán az előzőeken kívül raktározási, karbantartási, igazgatási, szociális, szolgálati lakás, az áruszállítással kapcsolatos szolgáltatási, raktározási épületek, az utazóközönséget kiszolgáló és ellátó funkciók (különösen váróterem, kereskedelmi, szolgáltatási) csak az állomásépületen belül helyezhetők el,

b) a legnagyobb építménymagasság 7,5 m,

c) a beépítési mód szabadonálló.”

17. §


(1) A HÉSZ 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési és közmű területek kategorizálását, a biztosítandó építési területek szélességét a 8. melléklet szabályozza.”


(2) A HÉSZ 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Km jelű terület közművekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló terület, amely a közművek rendeltetésszerű működését biztosítja (szennyvíztisztító). Építményeket szabadon álló módon kell elhelyezni. maximális építménymagasság víztorony kivételével 4,5 m.”

18. §


(1) A HÉSZ 24. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg – rövid időre – sem engedélyezhető.”


(2) A HÉSZ 24. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) Községrendezési szempontból belterületen és külterületen védett építmény környezetében a távközlési hálózat annak létesítésekor, ill. rekonstrukciójakor földkábelbe vagy alépítménybe, föld alatt vezetve helyezhető el.”

19. §


(1) A HÉSZ 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A zöldterületeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint

a) közkert Z-Kk jelű

b) sport Z-S jelű

területekbe sorolja.”


(2) A HÉSZ 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Z-Kk jelű zöldterületi közkert és közpark övezetben csak annak rendeltetését szolgáló

a) sportolási, testedzési célú építmények,

b) pihenést szolgáló építmények,

c) a terület fenntartását szolgáló építmények,

d) szobor, dísztárgy,

e) reklám célú építmények

helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 2 %-os beépítésével.”


(3) A HÉSZ 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Z-S jelű sport övezetben csak annak rendeltetését szolgáló

a) sportolási, testedzési célú építmények,

b) pihenést szolgáló építmények,

c) vendéglátó célú építmények,

d) a terület fenntartását szolgáló építmények,

e) szobor, dísztárgy,

f) reklám célú építmények

helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 2 %-os beépítésével.”


(4) A HÉSZ 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A területek kialakítása parképítési terv alapján történhet, építménymagasság a sajátos építménynek minősülő toronyjellegű építmények kivételével legfeljebb 4,5 m.”

20. §


(1) A HÉSZ 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az erdőterületeket a Szabályozási Terv elsődleges rendeltetésük szerint

a) gazdasági célú Eg jelű

b) védelmi célú Ev jelű

övezetekbe sorolja.”


(2) A HÉSZ 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a terület nagysága a 100.000 m2-t meghaladja, az övezetben

a) erdő fenntartási célú,

b) vadgazdálkodási célú,

c) védelmi célú

d) szállítási célú

rendeltetési egységek helyezhetők el, legfeljebb a terület 0,5 %-ának beépítésével.”


(3) A HÉSZ 26. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Épületek építési telken, szabadonálló beépítési móddal helyezhetők el. Építménymagasság a sajátos építménynek minősülő toronyjellegű építmények kivételével legfeljebb 7 m.”


(4) A HÉSZ 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A védelmi (védő) célú Ev jelű erdőterületeket a Szabályozási Terv sajátos jellegük szerint Ev-i jelű tájképvédelmi erdő övezetbe sorolja.”


(5) A HÉSZ 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ev-i jelű tájképvédelmi erdő a felhagyott anyagnyerő helyek beültetését és rekultiválását szolgálja. Az erdőtelepítéseknél az őshonos fafajokat kell alkalmazni.”

21. §


(1) A HÉSZ 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szabályozási Terv a mezőgazdasági területeket használatuk és a rajtuk elhelyezkedő építmények alapján

a) Má jelű általános

b) Mk jelű kertes

c) Mko jelű korlátozott

használatú mezőgazdasági övezetbe sorolja.”


(2) A HÉSZ 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági területen:

a) nem folytatható olyan tevékenység, nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő természetközeli élőhelyeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja,

b) a kialakult  gyep művelési ágat fenn kell tartani (fenntartó gazdálkodás folytatása),

c) a vízfolyásokat védő zóna minimális szélessége 50 m, vízfolyásnál partjainak szélétől kell számítani,

a gyepterületeket évente legalább egyszer kaszálni kell, a kaszálás és a legeltetés időpontjait a természetvédelem érdekeinek megfelelően kell meghatározni.”

22. §


(1) A HÉSZ 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Általános mezőgazdasági (árutermelő) Má övezet akkor építhető be, ha

a) a telek területe

aa) lakóépület esetén legalább 2 ha,

ab) gazdasági épület esetén legalább 6000 m2,

b) a telek beépítettsége legfeljebb 3%,

c) a telek beépítési módja szabadon álló, legalább 10 m előkert biztosításával,

d) a megengedett legnagyobb építménymagasság lakó és vegyes rendeltetésű épület esetén 4,5 m.”


(2) A HÉSZ 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kertes mezőgazdasági Mk jelű övezetben

a) lakóépület nem építhető,

b) gazdasági épület legalább 720 m2 telekterület esetén helyezhető el,

c) a terület beépítettsége legfeljebb 3%, egy épület alapterülete maximum 50 m2

d) a megengedett legnagyobb építménymagasság 3,0 m,

e) a beépítési mód szabadon álló, legalább 10 m előkert és legalább 2 m oldalkert biztosításával.

f) a szomszédos telkeken álló épületek között a távolság legalább 10 m.”


(3) A HÉSZ 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Korlátozott használatú mezőgazdasági Mko jelű övezetben:

a) lakó és vegyes rendeltetésű épület nem építhető,

b) nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető,

c) gazdasági épületként csak gyepgazdálkodást szolgáló ideiglenes építmények (szénatároló, karám) létesíthetők,

d) gyepgazdálkodást szolgáló gazdasági épület akkor építhető, ha a telek területe legalább 1 ha,

e) a telek beépítettsége legfeljebb 0,5 %, gazdasági épület maximális alapterülete telkenként legfeljebb 300 m2 lehet,

f) a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m,

g) a beépítési mód szabadon álló, épületnek a vízfolyástól min 50,0 m távolságban kell lennie.”

23. §


A HÉSZ 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vízgazdálkodás területei (V jelű övezet) sajátos használatuk alapján a vízmedrek és azok parti sávja, valamint a vízjárta területek.”


24. §


A HÉSZ 30. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Egyedi tájérték

a) a Porpác felé vezető út mellett, a 046/16 hrsz-ú területen álló kőkereszt,

b) a Csénye felé vezető közlekedési út mellett, a 09 hrsz-ú árok és az út kereszteződésében található Szűz Mária-szobor.”


25. §


(1) A HÉSZ 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beültetési kötelezettség hatálya alá a 184,185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197 hrsz-ú ingatlanok Szabályozási Terven meghatározott területei és a 198 hrsz-ú tervezett lakóterület északi telekhatára mentén 20 m szélességű terület tartozik.”


(2) A HÉSZ 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A beültetési kötelezettség hatálya alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani:

a) terület gyepesítését,

b) a telepítési sávban lakóterület esetében gyümölcs vagy más fafajokkal megvalósítandó növénytelepítéssel, gazdasági terület esetében vegyes faállományú, többsoros fásítással, allergizáló fafajoktól mentesen, a jelölt terület legalább 80 %-án.”

26. §


A HÉSZ 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet

a) 1. melléklete a belterületi szabályozási tervet M=1:2000; 002/06 munkaszámon; 10. rajzszámon

b) 2. melléklete a külterületi szabályozási tervet M=1:15 000; 002/06 munkaszámon; 11. rajzszámon

c) 3. melléklete a belterület határát, valamint a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számát

d) 4. melléklete a beépítési mintalapokat

e) 5. melléklete az Lf lakóterületekre vonatkozó övezeti előírásokat

f) 6. melléklete a településközpont vegyes területre vonatkozó övezeti előírásokat

g) 7. melléklete a Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti előírásokat

h) 8. melléklete a közlekedési és közmű területek kategorizálását, a biztosítandó építési területek szélességét

tartalmazza.”

27. §


(1) A HÉSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) A HÉSZ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) A HÉSZ a rendelet 3. melléklete szerinti 3. melléklettel, 4. melléklete szerinti 4. melléklettel, 5. melléklete szerinti 5. melléklettel, 6. melléklete szerinti 6. melléklettel, 7. melléklete szerinti 7. melléklettel, 8. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

28. §


Hatályát veszti a HÉSZ 3. §-a, 5. §-a, a 6. § (6) bekezdése, a 7. § (4)-(5) bekezdései, a 7. § (8) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 8. § (4)-(15) bekezdései, a 9. § (1)-(2) bekezdései, a 9. § (7) bekezdése, a 11. § (1) bekezdése, a 12. § (4) bekezdése, a 12. § (8) bekezdése, a 13. § (6) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, a 21. § (1) bekezdése, a 22. § (4) bekezdése, a 22. § (6)-(7) bekezdései, a 23. § (2) bekezdésében a „legyen” szövegrész és a „stb.” szövegrész, a 23. § (3)-(4) bekezdései, a 23. § (6) bekezdése, a 24. § (1)-(3) bekezdései, a 24. § (5)-(8) bekezdései, a 24. § (10)-(11) bekezdései, a 24. § (13)-(17) bekezdései, a 26. § (7) bekezdése, a 27. § (2) bekezdése, a 29. § (2)-(3) bekezdései, a 30. § (1)-(3) bekezdései, a 30. § (6)-(7) bekezdései, a 31.§ (1) bekezdése, a 31. § (4) bekezdése, 32. §-a, 33. § (1) bekezdése.

29. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.


Bögöt, 2017. február 10.Farkas László                                                   Dr. Szijártó Valéria                polgármester                                                        címzetes főjegyző


Kihirdetve: Bögöt, 2017. február 13

    Dr. Szijártó Valéria

     címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez


„1. melléklet a 7/2007. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Belterületi szabályozási terv”
2.melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez


„2. melléklet a 7/2007. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási terv”
3. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez


„3. melléklet a 7/2007. (X.30.) önkormányzati rendelethez

A belterület határa, valamint a belterületbe vonandó telkek helyrajzi száma”
4. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez


„4. melléklet a 7/2007. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Beépítési mintalapok”5. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez„5. melléklet a 7/2007. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Az Lf lakóterületekre vonatkozó övezeti előírások


terület-felhasználás

beépítési mód

maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret (m2)

telkek minimális szélessége (m)

maximális beépítettség (%)

min. zöld (%)

szint-terület sűrűség telekre

Lf

Sz

4,5

1500

kialakult

(új 18 m)

30

40

0,5

Lf

O

4,5

650

kialakult (új 14 m)

30

40

0,5

Lf

O

4,5

700

kialakult (új 14 m)

30

40

0,5

Lf

O

4,5

800

kialakult (új 16 m)

30

40

0,5

Lf

O

4,5

900

kialakult (új 16 m)

30

40

0,5

Lf

O

4,5

1000

kialakult (új 16 m)

30

40

0,5

Lf

O

4,5

1200

kialakult (új 16 m)

30

40

0,5

6. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez„6. melléklet a 7/2007. (X.30.) önkormányzati rendelethez

A településközpont vegyes területre vonatkozó övezeti előírások


terület-felhasználás

beépítési mód

maximális építmény-magasság (m)

kialakítható minimális telekterület-méret (m2)

telkek minimális szélessége (m)

maximális beépítettség (%)

min. zöld (%)

szintterület sűrűség telekre

Vt

O

4,5

700

kialakult (új 14 m)

30

40

1,0

Vtk

(kialakult)

SZ

kialakult

kialakult

kialakult (új 14 m)

30

40

1,0
7. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez„7. melléklet a 7/2007. (X.30.) önkormányzati rendelethez

A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti előírásokTerület-felhasználás

beépítési mód

maximális

építmény

magasság (m)

kialakítható minimális telekterület-

méret (m2)

telkek

minimális

szélessége

(m)

maximális beépítettség

(%)

Előkert (m)

min.

zöld

(%)

szintterület sűrűség telekre

Gksz

SZ

7,5

1500

20

30

Kiala-kult, vagy min 10,0 m

30

2,0

8. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez„8. melléklet a 7/2007. (X.30.) önkormányzati rendelethez

A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége


út megnevezés

települési út kategória/kezelő

hrsz (meglévő)

útkategória

védő-

távolság

építési terület (szab. szélesség)

8458 jelű országos mellékút

összekötő út/állami út

028; 0106/2; 0115

K.V.A.

50-50 m

22-30,0 m

8458 jelű országos mellékút

összekötő út/állami út

205 [Váti]
182/2 [Sárvári]

B.V.c.

-

16-22,0 m

16-26,0m

84149 jelű országos mellékút

bekötő út/állami út

067

K.VI.A.

50-50 m

22-30,0 m

Településközi út Vátra

kiszolgáló út/ helyi önk. út

052/1

K.VIII.A

-

12,0 m

Településközi út Porpácra

kiszolgáló út/ helyi önk. út

097

K.VIII.A

-

12,0 m

Lakó utak

kiszolgáló út/ helyi önk. út

40 [Vasúti]

95 [Tóth György]

94 [Kossuth]

152 [Deák]

54 [Petőfi]

71/1 [Ady]

71/3 [Ady]

52

B.VI.d.B.

-

12,0 m

12-14,0 m

12,0 m 10-12,0 m

16,0 m

12,0 m

10,0 m

5,0 m

Mezőgazdasági út

kiszolgáló út/ helyi önk. út

019/12; 019/14; 02; 031; 035;

037; 088; 044; 061; 019/9; 050; 081; 062; 056; 035; 031

K.VIII.C

-

min. 7,0 m