Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017(III.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének a szabályairól és díjairól

Hatályos: 2021. 02. 01

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: a Kultúrház nagyterme (9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2. B. épület),

b) hivatali munkaidő: a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

2. Az engedélyezés szabályai

2. § (1) A házasságkötést hivatali helyiségen kívül a jegyző abban az esetben engedélyezi, ha a helyszínnel rendelkezni jogosult a házasságkötés lebonyolításához előzetesen írásban hozzájárult és a házasságkötéshez a méltó keretek adottak.

(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszínnel rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulását az anyakönyvvezetőhöz a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3)[1] A házasságkötéshez a méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő helyszín előkészítése (így különösen a díszítés, a berendezés, a megvilágítás, a megfelelő számú férőhely, az esemény külső környezeti hatásoktól való védelme, a helyszín előzetes és utólagos takarítása, szabadtéri helyszínen a zöldterület, növényzet, virágok gondozottsága) biztosított.

(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés feltételeinek a biztosítása a házasulók kötelezettsége. E feltételek különösen az elhelyezés, a hangosítás, az áramszolgáltatás, az italok felszolgálása, gyertyák, virágok, asztal biztosítása.                          

(5)[2] Házasságkötés a közeli halállal fenyegető állapotot kivéve

a) hétfőtől csütörtökig 19 órától a következő nap hivatali munkaidejének a kezdetéig terjedő időszakban,

b) pénteken 19 órától szombaton 9 óráig,

c) szombaton 19 órát követően,

d) hétfőn 7 óra 30 percig,

e) szabadtéren október 1. és március 31. közötti időszakban

nem engedélyezhető.

3. Az önkormányzat részére fizetendő díj

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 4000 forintot kell a házasulóknak fizetni.

(2) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 8000 forintot kell a házasulóknak fizetni.

(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 12000 forintot kell a házasulóknak fizetni.

(4) A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőző 8. napig Bögöt Község Önkormányzata részére kell megfizetni a 11747037-15423627 számú számlára.

(5) Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre közeli halállal fenyegető állapot, vagy a házasuló fél fogyatékossága, illetve 70. életévét betöltött személy kora miatt kerül sor.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgálati díjairól szóló 7/2011. (IX.06.) önkormányzati rendelete.Bögöt, 2017. március 29.


/: Farkas László :/                                           /: Dr. Szijártó Valéria :/         

  polgármester                                                   címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2017. március 30–án megtörtént.


Bögöt, 2017. március 30.                                                                                  /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                       címzetes főjegyző

[1]

A rendelet szövegét a 2/2021. (I. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 1-jétől

[2]

A rendelet szövegét a 2/2021. (I. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 1-jétől