Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01- 2017. 06. 01

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

44.067.582

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

51.511.245

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -7.443.663

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

87.489.345

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

93.473.210

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

            -5. 983.865

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

14.128.461

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                  700.933

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

145.685.388

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

145.685.388

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 7.443.663 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 5.983.865 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”


2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


„A működési bevételek összegét 44.067.582 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 87.489.345 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 14.128.461 Ft-ban állapítja meg.”


3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2017. évi 51.511.245 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:


a) személyi juttatások

7.793.985

 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok

1.961.523

 Ft

c) dologi kiadások

33.275.570

 Ft

d) ellátottak juttatásai

        1.421.400

 Ft

e) egyéb működési kiadások

264.190

 Ft

f) működési általános tartalék

6.794.577

Ft.”


4.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, 10-11. mellékletei helyébe e rendelet 6-7. mellékletei lépnek.


5.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2017. május 30.
/: Farkas László :/                                                                  /: Dr. Szijártó Valéria :/    

    polgármester                                                                           címzetes főjegyző  Kihirdetési záradék: Ezen önkormányzati rendelet 2017. május 31-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2017. május 31.
                                                                                              /: Dr. Szijártó Valéria :/    

                                                                                                    címzetes főjegyző