Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 27- 2017. 09. 27

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetése

 1. költségvetési működési bevételeit

47.451.186

Ft-ban,

 1. költségvetési működési kiadásait

53.894.849

Ft-ban,

 1. működési egyenlegét

                 -6.443.663

Ft-ban,

 1. költségvetési felhalmozási bevételeit

87.489.345

Ft-ban,

 1. költségvetési felhalmozási kiadásait

94.473.210

Ft-ban,

 1. felhalmozási egyenlegét

            -6. 983.865

Ft-ban,

 1. finanszírozási bevételeit

14.128.461

Ft-ban,

 1. finanszírozási kiadásait

                  700.933

Ft-ban,

 1. költségvetési bevételeit

149.068.992

Ft-ban,

 1. költségvetési kiadásait

149.068.992

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 6.443.663 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 6.983.865 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.


2.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


A működési bevételek összegét 47.451.186 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 87.489.345 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 14.128.461 Ft-ban állapítja meg.


3.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2017. évi 53.894.849 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:


 1. személyi juttatások

9.275.718 Ft

 1. munkáltatót terhelő járulékok

2.146.159 Ft

 1. dologi kiadások

      33.572.100 Ft

 1. ellátottak juttatásai

        1.421.400 Ft

 1. egyéb működési kiadások

264.190 Ft

 1. működési általános tartalék

7.215.282 Ft


4.§


Bögöt Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2017. évi 94.473.210 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból


  a) beruházások előirányzata:

   88.631.578

 Ft,

  b) felújítások előirányzata:

 5.841.632

 Ft.

5.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, a 10-11. mellékletei helyébe e rendelet 7-8. mellékletei lépnek.


6.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2017.szeptember 26./: Farkas László :/                                                               /: Dr. Szijártó Valéria :/ 

    polgármester                                                                     címzetes főjegyző   Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2017. szeptember 27-én megtörtént.


Bögöt, 2017. szeptember 27.


  /: Dr. Szijártó Valéria :/

     címzetes főjegyző