Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019(XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2020. 02. 11

Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig – az e rendeletben szabályozott keretek között – az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi kereteken belül folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait teljesítse.

2.§


A képviselő-testület az 2020. január 1-je és a település 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépése közötti időszak (továbbiakban: átmeneti időszak) alatt teljesíthető működési kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Az önkormányzati tisztségviselők, a közalkalmazotti, megbízási jogviszonyban állók, részére járó illetmények, díjak, a képviselő-testület által 2019. évben jóváhagyott 2020. évre áthúzódó egyéb személyi jellegű juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően számfejthetők és kifizethetők. Ugyancsak számfejthetők és kifizethetők a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak átmeneti időszak alatt esedékes munkabére és járulékai.


(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények előírásai alapján a munkavállalóknak jogszerűen járó egyéb juttatásokra kötelezettség vállalható, azok számfejthetők kifizethetők.


(3) Az átmeneti időszakban bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, kivéve a közalkalmazottak előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos részét.


(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, valamint az önkormányzat e tárgyú rendeletei alapján járó, ezen időszakban bármely jogcímen esedékes pénzbeli vagy természetbeni ellátások ( pl. segélyek, támogatások, díjak …) kifizethetők a 2019. évi költségvetésben e jogcímre - amennyiben törvényi előírás alapján, önkormányzati rendelet szabályozás változása  kapcsán az eredeti jogcím helyébe más jogcím lép, ebben az esetben is – a tervezett eredeti előirányzat 2/12-ed részének összegéig.


(5) Az egyéb működtetési kiadások tekintetében csak a szokásos működtetéséhez kapcsolódó időarányos kiadásokra vállalható kötelezettség.  Ezen időarányos kiadások, a 2020. évre is érvényes szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a 2019. évi költségvetésben már szereplő kiadások áthúzódó kötelezettségei (az áthúzódó összeg erejéig) teljesíthetők.

3.§


Az átmeneti időszak alatt új, induló felújítási, illetve felhalmozási feladatokra kötelezettség nem vállalható, kivéve a 2020. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatok benyújtásához szükséges tervezési, előkészítési munkálatokat valamint a 2016. évben támogatásban részesült – KEHOP – 2.1.3-15.2016.00024 azonosító számú – Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség-javítása projekttel kapcsolatban felmerülő kiadásokat.

4.§


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos településüzemeltetési, az eredményes beszerzési és közbeszerzési szerződéseket, illetve az elnyert pályázatok elindításához szükséges szerződéseket a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse.

5.§


Az 2.- 3.§-ban meghatározott kiadások átmeneti fedezetére az adott időszakban beszedett bevételek, az önkormányzatot megillető államháztartási támogatások, hozzájárulások, központosított előirányzatok, a feladatok lebonyolításához átvett pénzeszközök, elnyert pályázati támogatások, valamint az önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványa szolgál.

6.§


A polgármester jogosult, illetve köteles az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére.

7.§


A gazdálkodás rendjére vonatkozóan az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2019. (II.12.) számú önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései irányadóak.

8.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.


(2) Ezen önkormányzati rendelet Bögöt község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.


(3) Jelen önkormányzati rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe beépülnek.


Bögöt, 2019. november 27.(: Hencsei Tamás :)                                                                        (: Dr. Szijártó Valéria :)

     polgármester                                                                                 címzetes főjegyző     


A rendelet a mai napon kerül kihirdetésre.


Bögöt, 2019. november 28.

                                                                                                      (: Dr. Szijártó Valéria :)

           címzetes főjegyző