Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019(II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 13

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


1.§


(1)[1] A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése


a) költségvetési működési bevételeit

31.460.410

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

39.075.656

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -7.615.246

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

59.756.623

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

63.030.990

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

          -3.274.367

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.685.062

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                  795.449

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

102.902.095

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

102.902.095

Ft-ban


állapítja meg.


(2) [2]A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 7.615.246 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) [3]A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 3.274.367 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”


(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 795.449 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.


2.§


Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek 


3.§[4]


A működési bevételek összegét 31.460.410 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 59.756.623 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.685.062 Ft-ban állapítja meg.


4.§


Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet határozza  meg.

3. Költségvetési kiadások


5.§


(1)[5] Az önkormányzat 2019. évi 39.075.656 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:


a) személyi juttatások                 

13.138.242

Ft 

b) munkáltatót terhelő járulékok

2.678.977

                    Ft 

c) dologi kiadások

16.497.133

                    Ft 

d) ellátottak juttatásai

        1.459.000

Ft 

e) egyéb működési kiadások

           499.140

Ft 

f) működési általános tartalék

             4.803.164

                  Ft.


(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait    

a) kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet

határozza meg.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi egyéb működési kiadásait a 6., az ellátottak juttatásait a 7.  melléklet szerint határozza meg.


6.§


(1)[6]

Az önkormányzat 2019. évi 63.030.990 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata

     15.813.714   

 Ft,

b) felújítások előirányzata

      47.217.276     

 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

     -

 Ft.”


(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


7.§


A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2019. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 795.449 Ft-ban határozza meg.


8.§


Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 9. melléklet szerint állapítja meg.


9.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.


10.§


(1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 11. melléklet alapján határozza meg.


(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (13. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

4. Költségvetési létszámkeret


11.§


(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 1 főben, a 2019. december 31-i tervezett záró létszámát 1 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.


(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.


5. Közvetett támogatások


12.§


A képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


13.§


Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.


14.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15. §. (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.


15.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 500.000 Ft összeg erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok


16.§


(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.


(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok


17.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei


18.§


A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) szociális juttatások, segélyek

g) állományba tartozók személyi kifizetései

h) állományba nem tartozók személyi kifizetései

i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

10. Záró rendelkezések


19.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Bögöt, 2019. február 11.


        /: Farkas László :/                                                                       /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                                címzetes főjegyző


Kihirdetve: Bögöt, 2019. február 12.
                                                                                                           /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                              címzetes főjegyző

[1]

A rendelet szövegét a 2/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 13-tól

[2]

A rendelet szövegét a 9/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 29-től

[3]

A rendelet szövegét a 9/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 29-től

[4]

A rendelet szövegét a 2/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 13-tól

[5]

A rendelet szövegét a 2/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 13-tól

[6]

A rendelet szövegét a 9/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2019. november 29-től