Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019(II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 09. 26- 2019. 11. 28

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


1.§


(1)[1] A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

29.234.738

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

39.281.177

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -10.046.439

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

15.122.940

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

15.966.114

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

          -843.174

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.685.062

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                 795.449

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

56.042.740

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

56.042.740

Ft-ban

állapítja meg.


(2)[2] A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 10.046.439 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3)[3] A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 843.174 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.


(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 795.449 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.


2.§


Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek 


3.§[4]


A működési bevételek összegét 29.234.738 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 15.122.940 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.685.062 Ft-ban állapítja meg.


4.§


Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet határozza  meg.

3. Költségvetési kiadások


5.§


(1)[5] Az önkormányzat 2019. évi 39.281.177 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások

9.664.781 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.127.216 Ft,

c) dologi kiadások

15.648.133 Ft,

d) ellátottak juttatásai

1.459.000 Ft,

e) egyéb működési kiadások

459.540 Ft,

f) működési általános tartalék9.882.907 Ft.


(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait    

a) kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet

határozza meg.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi egyéb működési kiadásait a 6., az ellátottak juttatásait a 7.  melléklet szerint határozza meg.


6.§


(1)[6] Az önkormányzat 2019. évi 15.966.114 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata

15.813.714 Ft,

b) felújítások előirányzata

152.400 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

                   -Ft.


(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


7.§


A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2019. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 795.449 Ft-ban határozza meg.


8.§


Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 9. melléklet szerint állapítja meg.


9.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.


10.§


(1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 11. melléklet alapján határozza meg.


(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (13. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

4. Költségvetési létszámkeret


11.§


(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 1 főben, a 2019. december 31-i tervezett záró létszámát 1 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.


(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.


5. Közvetett támogatások


12.§


A képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


13.§


Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.


14.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15. §. (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.


15.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 500.000 Ft összeg erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok


16.§


(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.


(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok


17.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei


18.§


A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) szociális juttatások, segélyek

g) állományba tartozók személyi kifizetései

h) állományba nem tartozók személyi kifizetései

i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

10. Záró rendelkezések


19.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Bögöt, 2019. február 11.


        /: Farkas László :/                                                                       /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                                címzetes főjegyző


Kihirdetve: Bögöt, 2019. február 12.
                                                                                                           /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                              címzetes főjegyző

[1]

A rendelet szövegét a 7/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól

[2]

A rendelet szövegét a 7/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól

[3]

A rendelet szövegét a 7/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól

[4]

A rendelet szövegét a 7/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól

[5]

A rendelet szövegét a 7/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól

[6]

A rendelet szövegét a 7/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól