Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 16

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2021.12.16.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.1

1. § A képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) alapján a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével meghatározza az általa nyújtott és támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, finanszírozásának elveit.

2.2

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) Bögöt Község Önkormányzata fenntartásában működő közösségi színtérre.

b) A helyi közművelődési feladatok megvalósításában közreműködő civil szervezetekre és egyéb civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetekre (körök, klubok) és rendezvényeikre.

c) A közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

3. §3 (1) Az önkormányzat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése körében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

a) Helyszín biztosítása a településen működő egyesület és művelődő közösségek számára foglalkozásaik, rendezvényeik megtartásához.

b) Bemutatkozási lehetőség biztosítása a településen működő művelődő közösségek számára:

ba) a település rendezvényein, kulturális és szabadidős programok keretében;

bb) kiállítások, bemutatók rendezésével.

c) Művelődő közösségek tapasztalatszerzésének, szakmai fejlődésének támogatása más településen működő művelődő közösségekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás ösztönzésével, előadások szervezésével.

d) Ünnepek kultúrájának gondozása foglalkozások szervezésével, helyi hagyományok felelevenítésével, és művelődő közösségek ezirányú tevékenységének támogatása útján.

(2) A településen működő civil szervezetek vezetőinek részvételével a polgármester évente civil fórumot szervez. A civil fórum a résztvevők számára lehetőséget biztosít arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtegyék, és bemutassák, értékeljék az általuk képviselt szervezet éves tevékenységét.

4. A helyi közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § (1) Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatai ellátását közösségi színtér működtetésével biztosítja. A Bögöti Közösségi Színtér a 9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2/A. szám alatt található épületegyüttesben (hrsz: Bögöt 104/7.) működik.

(2) A közösségi színtér formája: a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.

4/A. §4 A közösségi színtér kedden 14-18 óráig, pénteken 15-19 óráig, szombaton 8-12 óráig tart nyitva, továbbá a rendezvények ideje alatt.

5. § A 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátásában együttműködő partnerek:

a) Bögöti Önkéntes Tűzoltó Testület 9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

b) Vöröskereszt Alapszervezet 9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

c) Bögötért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

d) Szent Miklós Egyházközség Sárvár

6. §5

5. A helyi közművelődési feladatok finanszírozása

7. § Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet állami finanszírozásból, lehetőség esetén pályázati forrásból biztosítja.

8. § Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési intézményfenntartás, beruházás, fejlesztés kiadásait.

9. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásában közreműködő szervezetek részére tevékenységük ellátásához, egyedi döntéssel biztosíthatja önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes használatát.

6. A rendelet felülvizsgálata

10. § (1) Az önkormányzat e rendeletét szükség szerint, de legalább ötévente felülvizsgálja

(2) A 3. §-ban meghatározott feladatok változása esetén a rendelet módosítására az éves szolgáltatási terv elfogadásával egyidejűleg kerül sor.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2019. május 10. napján lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 13/1999. (XI.23.) önkormányzati rendelete.

1

Az 1. alcím címét a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. alcím címét a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4/A. §-t a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

5

A 6. §-t a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.