Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019(IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 26- 2019. 09. 26

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

29.234.738

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

39.281.177

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -10.046.439

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

15.122.940

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

15.966.114

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

          -843.174   

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.685.062

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                 795.449

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

56.042.740

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

56.042.740

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 10.046.439 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 843.174 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


„A működési bevételek összegét 29.234.738 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 15.122.940 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.685.062 Ft-ban állapítja meg.”

3.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2019. évi 39.281.177 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:


a) személyi juttatások

9.664.781 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok

2.127.216 Ft

c) dologi kiadások

15.648.133 Ft

d) ellátottak juttatásai

1.459.000 Ft

e) egyéb működési kiadások

499.140 Ft

f) működési általános tartalék

9.882.907 Ft

4. §


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2019. évi 15.966.114 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata

15.813.714

 Ft,

b) felújítások előirányzata

           152.400

 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

     -

 Ft.”

5.§.


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei, 9-10. mellékletei helyébe e rendelet 7-8. mellékletei a lépnek. E rendelet 9 sz. melléklete Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 14. mellékleteként egészül ki.

6.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2019. szeptember 24.


/: Farkas László :/                                                                        /: Dr. Szijártó Valéria :/     

    polgármester                                                                                  címzetes főjegyző  


Jelen rendelet 2019. szeptember 25-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2019. szeptember 25.                                                                                                    /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                        címzetes főjegyző