Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019(XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29- 2019. 11. 29

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


  1. A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

30.720.100

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

38.335.346

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -7.615.246

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

59.756.623

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

63.030.990

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

           -3.274.367

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.685.062

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

            795.449

 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

102.161.785

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

102.161.785

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 7.615.246 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 3.274.367 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


„A működési bevételek összegét 30.720.100 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 59.756.623 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.685.062 Ft-ban állapítja meg.”

3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2019. évi 38.335.346 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások

           12.100.053       

 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok

   2.535.278       

 Ft

c) dologi kiadások

  16.237.133 Ft


d) ellátottak juttatásai

        1.459.000

    Ft      

e) egyéb működési kiadások

           499.140

 Ft

f) működési általános tartalék

5.504.742 Ft

      "             

4. §


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2019. évi 63.030.990 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata

     15.813.714

 Ft,

b) felújítások előirányzata

         47.217.276  

 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

     -

 Ft.”

5.§.


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei, a 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, a 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

6.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2019. november 27.

/: Hencsei Tamás :/                                                                 /: Dr. Szijártó Valéria :/    

    polgármester                                                                          címzetes főjegyző  A rendelet a mai napon kerül kihirdetésre.


Bögöt, 2019. november 28.

/: Dr. Szijártó Valéria :/ 

   címzetes főjegyző