Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(I.23.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete és a Bögöt község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (VIII.07.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 24- 2020. 01. 24

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- az 1.§ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

- a 2.§ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


(1) Bögöt község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (VIII.07) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzati vagyon hasznosításáról, a vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok gyakorlásáról, a vagyontárgyak használatáról, hasznainak szedéséről, bérbeadásáról – (1a) bekezdés kivételével – a Képviselő-testület dönt.”


(2) A Vagyonrendelet 2.§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

 „ Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek alkalmi jelleggel történő hasznosításáról, használatba adásáról a polgármester dönt. E bekezdés értelmében alkalmi jellegű hasznosításnak, használatba adásnak minősül a legfeljebb 1 naptári napra történő hasznosítás, használatba adás.”

2.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete 19.§ (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

 „ o) az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek alkalmi jelleggel történő hasznosítása, használatba adása. E pont értelmében alkalmi jellegű hasznosításnak minősül a legfeljebb 1 naptári napra történő hasznosítás, használatba adás.”

3.§


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bögöt, 2020. január 22.Hencsei Tamás                                 Dr. Szijártó Valéria

  polgármester                                     címzetes főjegyzőA rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2020. január 23.

                                                                                 


                                                                                   Dr. Szijártó Valéria

      címzetes főjegyző