Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 13- 2020. 02. 13

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „1.§.


(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

31.460.410

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

39.075.656

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -7.615.246

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

59.756.623

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

63.030.990

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

          -3.274.367

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.685.062

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                  795.449

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

102.902.095

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

102.902.095

Ft-ban 

állapítja meg.”

2.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


„A működési bevételek összegét 31.460.410 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 59.756.623 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.685.062 Ft-ban állapítja meg.”

3.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2019. évi 39.075.656 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások

     13.138.242

            Ft  

b) munkáltatót terhelő járulékok

2.678.977

          Ft  

c) dologi kiadások

16.497.133

            Ft  

d) ellátottak juttatásai

        1.459.000

Ft  

e) egyéb működési kiadások

           499.140

Ft  

f) működési általános tartalék

      4.803.164

            Ft.”

4. §


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 9-10. mellékletei helyébe e rendelet 6-7. mellékletei lépnek.  

5.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2020. február 11.

/: Hencsei Tamás :/                                                                /: Dr. Szijártó Valéria :/  

    polgármester                                                                         címzetes főjegyző  Jelen rendelet 2020. február 12-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2020. február 12.


/: Dr. Szijártó Valéria :/

   címzetes főjegyző