Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


1. §


(1)[1] A képviselő-testület a 2020. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

31.714.926

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

39.051.535

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -7.336.609

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

1.707.170

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

4.718.947

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

            -3.011.777

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.243.882

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                  895.49

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

44.665.978

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

44.665.978

     Ft-ban

állapítja meg.


(2)[2] A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 7.336.609 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3)[3] A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 3.011.777 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.


(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 895.496 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.

2. §


Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2020. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek


3. §[4]


A működési bevételek összegét 31.714.926 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 1.707.170 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.243.882 Ft-ban állapítja meg.

4. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet határozza meg.

3. Költségvetési kiadások


 5. §


(1)[5] Az önkormányzat 2020. évi 39.051.535 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:


a) személyi juttatások

12.377.754

        Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok

2.224.620

        Ft

c) dologi kiadások

14.974.804

        Ft

d) ellátottak juttatásai

        1.375.000

        Ft

e) egyéb működési kiadások

8.099.357

        Ft


(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

a) kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet határozza meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi egyéb működési kiadásait a 6. az ellátottak juttatásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

6. §


(1)[6] Az önkormányzat 2020. évi 4.718.947 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:


a) beruházások előirányzata

4.718.947

 Ft,

b) felújítások előirányzata

         -

 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

       -

 Ft.


(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. §


A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2020. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 895.496 Ft-ban határozza meg.

8. §


Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.


10. §


(1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 11. melléklet alapján határozza meg.


(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (13. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

4. Költségvetési létszámkeret


11. §


(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 1 főben, a 2020. december 31-i tervezett záró létszámát 1 főben határozza meg.Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.


(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások


12. §


A képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


13. §


Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

14. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15. §. (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

15. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 500.000 Ft összeg erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok


16. §


(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.


(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok


17. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei


18. §


A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) szociális juttatások, segélyek

g) állományba tartozók személyi kifizetései

h) állományba nem tartozók személyi kifizetései

i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

10. Záró rendelkezések


19. §


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Bögöt, 2020. február 11.        /: Hencsei Tamás :/                                                                     /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                              címzetes főjegyző


Jelen rendelet 2020. február 12-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2020. február 12.

                                                                                                           /: Dr. Szijártó Valéria :/

    címzetes főjegyző

[1]

A rendelet szövegét a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 16-tól

[2]

A rendelet szövegét a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 16-tól

[3]

A rendelet szövegét a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 16-tól

[4]

A rendelet szövegét a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 16-tól

[5]

A rendelet szövegét a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 16-tól

[6]

A rendelet szövegét a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 16-tól