Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020(V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 26- 2020. 05. 26

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, Bögöt Község Polgármestere a következőket rendeli el: 

1.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

26.815.136

  Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

27.622.480

  Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -807.344

  Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

3.419.111

  Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

4.142.968

  Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

            -723.857

 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

2.426.697

  Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                    895.496

 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

32.660.944

 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

32.660.944

  Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 807.344 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 723.857 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2.§


A rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„A működési bevételek összegét 26.815.136 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 3.419.111 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 2.426.697 Ft-ban állapítja meg.”

3.§


A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2020. évi 27.622.480 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:


a) személyi juttatások

10.655.116

        Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok

2.059.225

        Ft

c) dologi kiadások

13.089.274

        Ft

d) ellátottak juttatásai

        1.375.000

        Ft

e) egyéb működési kiadások

443.865

         Ft"

4.§


A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2020. évi 4.142.968 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata

4.142.968

Ft,

b) felújítások előirányzata

             -

Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

 -

 Ft.”

5.§


A rendelet 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei, 8-10. mellékletei helyébe e rendelet 7-9. mellékletei lépnek.

6.§


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2020. május 25.
/: Hencsei Tamás :/                                                                           /: Dr. Szijártó Valéria :/    

     polgármester                                                                                   címzetes főjegyző  Kihirdetés napja: 2020. május 25.


Bögöt, 2020. május 25.
/: Dr. Szijártó Valéria :/

   címzetes főjegyző