Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020(VII.9.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 10

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai


1. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


a) költségvetési működési bevételeit

28.693.928

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

26.170.014

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

    2.523.914

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

56.337.512

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

59.060.258

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

-2.722.746

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

12.580.558

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

795.449

Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét

11.785.109

    Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit

97.611.998

Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait

86.025.721

    Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített


bevételi főösszegét

97.611.998

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a) működési bevételek összegét

28.693.928

 Ft-ban,


b) felhalmozási bevételek összegét

56.337.512

 Ft-ban,


c) finanszírozási bevételek összegét

12.580.558

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3.  melléklet szerint határozza meg.

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített


kiadási főösszegét

86.025.721

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a) működési kiadások összegét

26.170.014

 Ft-ban,


b) felhalmozási kiadások összegét

59.060.258

 Ft-ban,


c) finanszírozási kiadások összegét

795.449

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését az 5., a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését  a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(3)  Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2019. évi alakulását feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2019. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 8. melléklet szerint határozza meg.


(5) A beruházási kiadásokat a 9. mellékletben részletezettek szerint 11.842.982 Ft-ban határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat 47.217.276 Ft összegben a 10. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.


(7) Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalék állományát a 11. melléklet szerint határozza meg.

4. §


A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.


Az önkormányzat vagyona


5. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 198.322.985 Ft értékben állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 15. a befektetett eszközök összetételének 2019. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.

                                                

6. §

                              

Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2019. december 31-i összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

Költségvetési maradvány


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összes maradványát 11.586.277 Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 1.074.454 Ft-ban, szabad maradványát 10.511.823 Ft-ban állapítja meg.


(2)  A költségvetési maradvány felhasználása a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.12.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.    


(3) Az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján 43.197.999 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési létszámkeret


8. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített engedélyezett záró létszámát 1 főben, a 2019. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.


 

Egyéb rendelkezések


9. §


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet szerint határozza meg.10. §


Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.11. §


Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.


12. §


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2019. évi alakulását  a 22. melléklet szerint határozza meg.13. §


Az önkormányzat 2019. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.


14. §


Az önkormányzat 2019. évi Tájékoztató adatatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

15. §


Az önkormányzat 2019. évi visszafizetési kötelezettségét , pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25.  melléklet szerint állapítja meg.


16. §


Az önkormányzat 2019. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 26. melléklet szerint állapítja meg.

       Záró rendelkezések


17. §


Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Bögöt, 2020. július 8.

        /: Hencsei Tamás :/                                                                    /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                             címzetes főjegyzőKihirdetés napja: 2020. július 9.


Bögöt, 2020. július 9.

/:Dr. Szijártó Valéria:/

   címzetes főjegyző