Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020(IX.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 24- 2020. 09. 24

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „ (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

28.269.138

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

38.237.062

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -9.967.924

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

3.420.111

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

4.142.968

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

            -722.857

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.586.277

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                  895.496

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

43.275.526

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

43.275.526

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 9.967.924 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 722.857 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. §


A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„A működési bevételek összegét 28.269.138 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 3.420.111 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.586.277 Ft-ban állapítja meg.”

3. §


A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2020. évi 38.237.062 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:


a) személyi juttatások

 11.293.628

       Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok

2.134.915

       Ft

c) dologi kiadások

13.790.813

       Ft

d) ellátottak juttatásai

        1.375.000

       Ft

e) egyéb működési kiadások

9.642.706

        Ft”

4. §


A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2020. évi 4.142.968 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata

4.142.968

 Ft,

b) felújítások előirányzata

             -

 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

  -

 Ft.”

5. §


A rendelet 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei, 8-10. mellékletei helyébe e rendelet 7-9. mellékletei lépnek.

6. §


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2020. szeptember 22.
/: Hencsei Tamás :/                                                                           /: Dr. Szijártó Valéria :/    

    polgármester                                                                                    címzetes főjegyző  Kihirdetés napja: 2020. szeptember 23.


Bögöt, 2020. szeptember 23.
/: Dr. Szijártó Valéria :/

   címzetes főjegyző