Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020(XII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörében eljárva, Bögöt Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2%-a.”

2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.


Bögöt, 2020. december 3.                              Hencsei Tamás                                        Dr. Szijártó Valéria

                                polgármester                                          címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2020. december 4-én megtörtént.


Bögöt, 2020. december 4.

                                                                                                          

                                                                                                                Dr. Szijártó Valéria

                                                                                                                címzetes főjegyző