Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 05

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.05.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési működési bevételeit: 31.956.516 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait: 26.262.028 Ft-ban,

c) működési egyenlegét: 5.694.488 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit: 147.241.478 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait: 68.038.245 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét: 79.203.233 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit: 16.431.033 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait: 984.057 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét: 15.446.976 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit: 195.629.027 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait: 95.284.330 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített bevételi főösszegét: 195.629.027 Ft-ban, ezen belül

a) működési bevételek összegét: 31.956.516 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételek összegét: 147.241.478 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételek összegét: 16.431.033 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített kiadási főösszegét: 95.284.330 Ft-ban, ezen belül

a) működési kiadások összegét: 26.262.028 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadások összegét: 68.038.245 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadások összegét: 984.057 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4. melléklet, a működési kiadások teljesítését az 5. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2021. évi alakulását feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2021. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 9. mellékletben részletezettek szerint 3.828.119 Ft-ban határozza meg. A felújítási kiadásokat a 10. mellékletben részletezettek szerint 64.210.126 Ft-ban határozza meg.

(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalék állományát a 11. melléklet szerint határozza meg.

4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 326.121.348 Ft értékben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 15. melléklet, a befektetett eszközök összetételének 2021. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2021. december 31-i összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

Költségvetési maradvány

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes maradványát 100.344.697 Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 86.555.678 Ft-ban, szabad maradványát 13.789.019 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési maradvány felhasználása a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.16.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján -16.641.421 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített engedélyezett záró létszámát 1 főben, a 2021. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 2 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések

9. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint határozza meg.

10. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

11. § Európai Uniós támogatással megvalósuló programot, projektet a 27. melléklet mutatja be.

12. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2021. évi alakulását a 22. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az önkormányzat 2021. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.

14. § Az önkormányzat 2021. évi Tájékoztató adatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

15. § Az önkormányzat 2021. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az önkormányzat 2021. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 26. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.