Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. § (4a) bekezdésében a „10000” szövegrész helyébe a „15000” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.