Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 06

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.06.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési működési bevételeit: 35.620.126 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait: 43.271.645 Ft-ban,

c) működési egyenlegét: -7.651.519 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit: 65.211.376 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait: 124.189.435 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét: -58.978.059 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit: 101.485.618 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait: 989.091 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit: 202.317.120 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait: 168.450.171 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi főösszegét 202.317.120 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételek összegét: 35.620.126 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételek összegét: 65.211.376 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételek összegét: 101.485.618 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített kiadási főösszegét 168.450.171 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadások összegét: 43.271.645 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadások összegét: 124.189.435 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadások összegét: 989.091 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4. melléklet, a működési kiadások teljesítését az 5. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2022. évi alakulását feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2022. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 9. mellékletben részletezettek szerint 51.341.258 Ft-ban határozza meg. A felújítási kiadásokat a 10. mellékletben részletezettek szerint 72.845.960 Ft-ban határozza meg.

(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalék állományát a 11. melléklet szerint határozza meg.

4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 357.557.676 Ft értékben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 15. melléklet, a befektetett eszközök összetételének 2022. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2022. december 31-i összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

Költségvetési maradvány

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes maradványát 33.866.949 Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenység feladattal terhelt maradványát 17.875.471 Ft-ban, szabad maradványát 15.991.478 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési maradvány felhasználása a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján -4.182.275 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített engedélyezett záró létszámát 2 főben, a 2022. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések

9. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint határozza meg.

10. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

11. § Európai Uniós támogatással megvalósuló programot, projektet a 27. melléklet mutatja be.

12. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évi alakulását a 22. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az önkormányzat 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.

14. § Az önkormányzat 2022. évi Tájékoztató adatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

15. § Az önkormányzat 2022. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az önkormányzat 2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 26. melléklet szerint állapítja meg.

17. §1

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

28. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez2

29. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez3

1

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 28. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 29. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.