Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2023. 05. 05

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról

2023.05.05.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a közterületet, a magánutat úgy nevezi el, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen. Az elnevezés tartalmazza Bögöt község társadalmi életének, a történelmének sajátosságait, vagy a földrajzi, település-szerkezeti adottságait.

(2) Magánút közterületi elnevezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg, kivéve, ha a magánút olyan külterületi, közterületről közvetlenül nem megközelíthető ingatlan elérését szolgálja, amely elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen helyezkedik el.

(3) A közterületet, magánutat

a) elhunyt személyről,

b) utónévről,

c) tárgyról,

d) állatról,

e) növényről,

f) földrajzi névről, vagy

g) fogalomról

lehet elnevezni.

(4) A képviselő-testület közterületet, magánutat olyan személyről nevezhet el,

a) aki a nemzet történelmében, vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b) aki a tudomány, a kultúra, sport területén jelentőset tett, vagy alkotott, vagy

c) akinek Bögöt község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település és a halálától legalább egy év eltelt.

2. § (1) Magánút közterületi elnevezésére, az elnevezésének megváltoztatására a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a tulajdonosa kezdeményezése alapján a Képviselő-testület tehet javaslatot.

(2) Magánút közterületi elnevezését, az elnevezésének megváltoztatását a Képviselő-testület közvetlenül is kezdeményezheti a tulajdonos hozzájárulása esetén.

(3) Az elnevezésre váró magánút közterületjellegére a Képviselő-testület tesz javaslatot.

3. § (1) A címképzés tárgyát képező ingatlant a közterület egyik oldalán páratlan, a másik oldalán található ingatlant páros házszámmal kell ellátni.

(2) Azon a közterületen, amelynek csak az egyik oldala beépítésre szánt, a házszámozást 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozással kell elvégezni.

(3) Tér házszámozását 1-től kezdődő, az óramutató járásával megegyező irányú, folyamatos sorszámozással kell elvégezni.

(4) Ha az épület, építési telek több közterület által határolt, a házszámozást az épületnek, az építési teleknek az a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről a gyalogos megközelítése biztosított.

4. § (1) A házszámozást arab számokkal kell elvégezni. Az arab szám alátörésére arab számot, vagy a latin ábécé nagybetűjét kell alkalmazni. A házszámot jelző arab számot és az alátörésre használt arab számot vagy a latin ábécé nagybetűjét törtvonallal kell elkülöníteni.

(2) Telekegyesítést követően a meglévő házszámokat kötőjellel kell összekötni.

(3) Telekfelosztást követően a házszámozást az (1) bekezdés szerinti alátöréssel kell elvégezni.

5. § (1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, a ház falára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámot jelző tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

6. § A címképzés tárgyát képező, a közterületnévvel ellátott magánútról megközelíthető ingatlanok házszámozására a 3–4. §-t megfelelően alkalmazni kell.

7. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2014. (VIII.18.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.