Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 06

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.05.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a) 11. § (2) bekezdésében a „150000” szövegrész helyébe a „350000” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a „250000” szövegrész helyébe a „330000” szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében a „10000” szövegrész helyébe a „15000” szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében a „250000” szövegrész helyébe a „275000” szöveg,

e) 12. § (4a) bekezdésében a „15000” szövegrész helyébe a „17000” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.