Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2021. évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2021. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2021. év november-december hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege 36.268 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2021. évre járó ágazati összevont pótlék címén 31.400 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2021. évre járó ágazati összevont pótlék címén 2.434 Ft-tal
K513. Tartalékok 2.434 Ft-tal
Összesen: 36.268 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 36.268 Ft összegű növekedése mellett.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 500.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
2.1.
K1101. Törvény szerinti illetmények 7.597 Ft-tal
K123. Egyéb külső személyi juttatások 290.000 Ft-tal
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 595.000 Ft-tal
K67. Beruházási előzetesen felszámított áfa 161.000 Ft-tal
Összesen: 1.053.597 Ft-tal
növekedett, a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.
2.2.
B35137. Iparűzési adó bevétel 623.174 Ft-tal
B405. Ellátási díjak 155.324 Ft-tal
Összesen: 778.498 Ft-tal
emelkedik a K513. Tartalék előirányzat 778.498 Ft emelkedése mellett.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott 172.887 Ft bevétellel szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 138.172 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K 211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 14.164 Ft-tal
K513. Tartalékok 20.551 Ft-tal
Összesen: 172.887 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata 172.887 Ft-tal nő.
3.2.
A képviselő-testület a kormányzati funkciók között az alábbi módosítások átvezetését hagyja jóvá:
A 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról a K2 rovaton 34.137 Ft a 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányfunkcióra, a K351 rovaton 70.157 Ft, a K64 rovaton 24.725 Ft, a K67 rovaton 6.675 Ft a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányfunkcióra.
A 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányfunkcióról a K64 rovaton 244.000 Ft a K67 rovaton 65.000 Ft a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányfunkcióra.
A 066010 Zöldterület-kezelés kormányfunkcióról a K312 rovaton 130.571 Ft a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányfunkcióra.
A 072111 Háziorvos alapellátás kormányfunkcióról a K34 rovaton 10.000 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióra.
A 045160 – Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányfunkcióról a K355 rovaton 69.402 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióra, a K355 rovaton 16.296 Ft a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányfunkcióra.
A 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányfunkcióról a K64 rovaton 16.088 Ft a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányfunkcióra.
A 013320 – Köztemető-fenntartás és működtetés kormányfunkcióról a K64 rovaton 40.331 Ft, a K67 rovaton 10.889 Ft a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányfunkcióra.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. §-a az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
A 4. §-a az önkormányzat felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.