Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
a) rendeletet alkot;”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:…
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, …);…”
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. § (3) bekezdése az önkormányzati rendeletalkotás kapcsán az alábbi szabályozási tárgyköröket nevesíti:
A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
Bögöt község közigazgatási területén a temetkezést jelenleg nem szabályozza önkormányzati rendelet. A hivatkozott jogalkotási felhatalmazás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (8) bekezdésére tekintettel egyben jogalkotási kötelezettséget is jelent („A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más következik.”), melyet a Vas Megyei Kormányhivatal 2022. október 21. napján kelt felhívásában is jelzett és indítványozta, hogy a Képviselő-testület a jogalkotási kötelezettségének 2022. december 16. napjáig tegyen eleget.
Az Ör. megalkotásának a célja, hogy az önkormányzat a tulajdonában és üzemeltetésében álló, 049 helyrajzi számú temetőre (a továbbiakban: köztemető) vonatkozóan rendeleti szabályozással helyi szinten gondoskodjon a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.
Az Ör. a szabályozási tárgyköröket a Tv. önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezéseinek megfelelő (sor)rendben, illetve a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi szabályokat maradéktalanul tartalmazza.
Az Ör. a gyakorlatban eddig is alkalmazott szokásokon, szabályokon nem változtat, csak a jogalkotási kötelezettségének eleget téve azokat önkormányzati rendeletben is megjeleníti.
Ehhez kapcsolódik, hogy az Ör. a temetkezéshez kapcsolódó eddig alkalmazott, kifejezetten méltányos díjszabást veszi át mely szerint az Ör. kizárólag a sírhelydíjakat állapít meg a lenti táblázat szerinti mértékben, temetőüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos díjakat, temető területére történő behajtással kapcsolatos díjat vezet be.

a

b

c

sírhely típusa

sírhely megváltásának díja bruttó

sírhely újraváltásának díja bruttó

1

egyes sírhely

1.000 Ft

1.000 Ft

2

kettős sírhely

2.000 Ft

2.000 Ft

A Tv. 40. § (5) bekezdése alapján „A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.” Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesült Vas Megyei Szervezete 2022. november 7. napján kelt véleményében a rendelettervezetet nem kifogásolta.
Részletes indokolás
Az 1–14. §-hoz és az 1. melléklethez
1. alcím: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek (a Tv. 41. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
Az 1. § meghatározza a rendelet területi hatályát.
A 2. § meghatározza deklarálja az Önkormányzat szabályozási tárgykörrel kapcsolatos általános feladatát.
A 3. § A köztemető rendeltetésszerű használatához biztosított minimális infrastruktúrát határozza meg.
2. alcím: A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szablyai (a Tv. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 4. § a köztemető nyitvatartását szabályozza.
Az 5. a ravatalozó használatára, a temetések időpontjára, a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 6. § köztemetőben követendő magatartási szabályokat rögzíti.
3. alcím: A temetési hely gazdálkodási szabályai (a Tv. 41. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 7. § a sírhelytáblák és temetési helyek kijelölésének, illetve utóbbi igénybe vételének és a temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltásának szabályait tartalmazza.
4. alcím: A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai (a Tv. 41. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 8. § a temetési helyek típusait határozza meg.
A 9. sírhelyek méreteire vonatkozó rendelkezéseket és a sírhelyek kialakításának alapvető szabályait rögzíti.
5. alcím: A temetési szolgáltatás, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje (a Tv. 41. § (3) bekezdés f) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 11. § a temetkezési szolgáltatókra és a temetkezési vállalkozókra vonatkozó előírásokat tartalmaz.
6. alcím: A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temetőfenntartási hozzájárulás díja, a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja (a Tv. 41. § (3) bekezdés e) pontja szerinti szabályozási tárgykör)
A 12. § a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát rögzíti. A 27. § a temetkezési vállalkozókra vonatkozó előírásokat tartalmaz.
A 13. § rögzíti, hogy a temetési helyért az 1. melléklet szerinti díjat kell fizetni, továbbá azt, hogy a temetőbe történő behajtással kapcsolatos díj, temetőfenntartási hozzájárulással kapcsolatos díj, valamint a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díj nem kerül megállapításra.
7. alcím: Záró rendelkezések
A 14. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Az 1. melléklet a temetési helyekért fizetendő díjakat tartalmazza.
Várható hatások
A temetők és a temetkezés alapvető szabályait a Tv. és kormányrendeleti, miniszteri rendeleti szintű jogszabályok határozzák meg.
Az önkormányzat számára adott jogalkotói felhatalmazás keretei között megalkotásra kerülő önkormányzati rendelet – a Tv. és a szakági jogszabályok fogalmi rendszerét és a felhatalmazó rendelkezések logikai sorrendjét használva – szabályozza a temetkezéssel kapcsolatos életviszonyokat, melynek keretében helyi szinten gondoskodik a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.
.Az önkormányzati tulajdonú köztemető esetén eddig is alkalmazott, méltányos sírhelydíjak az új rendeletben továbbra is változatlanok maradnak.