Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
1. Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének összeállításakor érvényesülő alapelvek:
1. A községi költségvetés egyensúlyának megőrzése.
2. Az önkormányzat működésének és gazdálkodásának gondtalan, biztonságos végig vitele.
3. A pályázati források megfelelő és szabályos felhasználása.
4. Szakszerű, jogszerű, fegyelmezett gazdálkodással a költségvetés egyensúlyának garantálása.
5. A 2021-2027-es pályázati ciklusban újabb pályázati lehetőségek felkutatása és bevonása a község költségvetésébe.
A 2022. évi költségvetési tervünket változatlan szervezeti- és intézményhálózattal állítottuk össze.
1. Bevételek alakulása
Az önkormányzat 2022. évre tervezett bevételeinek főösszege 120.909.535 Ft. A bevételek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
II/1. Állami támogatások – Működési célú támogatások
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása - négy területre csoportosítja a forrásokat: általános működtetés, köznevelési feladatok, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 15.054.536 Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 9.251.840 Ft, a kulturális intézmények fenntartására 2.270.000 Ft, polgármesteri illetmény emelésére 1.721.578 Ft támogatást kapunk.
A kis és középvállalkozások 1 %-os mértékű iparűzési adófizetése kapcsán, az adóbevétel csökkenése miatti kompenzálás címén 516.424 Ft támogatással számoltunk.
II/2. Közhatalmi bevételek
Helyi adókból 1.045.000 Ft bevételt terveztünk. A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparűzési adót a 2020. évi teljesítések, benyújtott adóbevallások alapján, a kis és középvállalkozások adóelengedése ismeretében, a veszélyhelyzet gazdasági hatásait figyelembe véve 1.000.000 Ft összegben határoztunk meg. A tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető egyéb közhatalmi bevételekből 45.000 Ft-ot vettünk figyelembe.
II/3. Működési bevételek
Az önkormányzati működési bevételek 3.177.796 Ft forrást jelentenek. Az intézményi ellátásokért fizetett díjakból (étkezési térítési díj, bérleti díjak) valamint áfa visszaigénylési összegekből származó bevételeket vettük számításba.
II/4. Felhalmozási bevételek
A felhalmozási bevételek soron nem terveztünk bevételt.
II/5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése bevételi soron nem terveztünk bevételt.
II/6. Finanszírozási bevételek
A költségvetési maradvány összegét a 2021. évről áthúzódó, valamint a 2022. évre elhatározott beruházási és egyéb működési célú támogatások megvalósítására tervezzük felhasználni.
1. Kiadások alakulása
Az önkormányzat tervezett kiadásainak alakulását a 4. és 5., az önkormányzat működési kiadásait a 6., a felhalmozási kiadásait a 8., 9., a szociális kiadásait a 7. mellékletben mutatjuk be.
A kiadásaink főösszege 120.909.535 Ft, melyből 2022. évben gazdálkodhatunk.
III/1. Működési kiadások
A 2022. évi költségvetési tervezetünk a működtetés kiadásaira 31.589.769 Ft-ot tartalmaz. A személyi juttatások előirányzata – melyet a foglalkoztatási törvények előírásai alapján tervezünk meg - tartalmazza a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatások, a munkáltatói döntésen alapuló illetmények, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emelkedések, illetve az ez évi soros előrelépések fedezetét.
A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2022.01.01-től az illetményalap összege 58.800 Ft.
A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a készletbeszerzésekre, az intézményi és községüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadásokra szükséges rezsi és szolgáltatási kiadási előirányzatokat.
Az ellátottak juttatásainak (szociális kiadások) tervezésekor a települési támogatások jogcímenkénti tervezett kiadási összegeit vettük számításba. A tervezet forrást biztosít a rászorulók jogszabályokban meghatározott ellátási jogcímére, de rendelkezésre áll előirányzat a lakásfenntartási, gyermekek, idősek támogatására is. A rendszer felülről nyitott, így az évközben esetlegesen jelentkező többletigények kielégítésének a lehetőségét is biztosítani tudjuk.
A civil és társadalmi szervezetek, egyház és sportegyesületek támogatására 692.965 Ft-ot tervezünk fordítani.
III/2. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat tervezett beruházásait a 8., felújításait a 9. melléklet tartalmazza.
Felhalmozási célra 88.330.675 Ft-ot kívánunk fordítani.
Beruházásokra 64.598.039 Ft-ot tervezünk felhasználni.
Felújításokra 23.732.636 Ft-ot tervezünk felhasználni.
A beruházási előirányzatok tartalmazzák:
TOP 2.1.3-16-VS1-2021-00022 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések pályázati projekthez kapcsolódó kivitelezés költségét
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzését
A felújítási előirányzatok tartalmazzák:
MFP-ÖTIK/2021. Művelődési Ház felújítása kivitelezési költségét
MFP Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztés tervezési költségét
MFP Önkormányzati járdaépítés tervezési kiadásait
MFP Út, híd felújítás tervezési költségét
MFP-ÖTIK/2022. Faluház felújítása tervezési költségét.
Összefoglalás:
Ez évi költségvetési kondícióinkat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény által meghatározott makrogazdasági mutatók, a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához biztosított normatív támogatási összegek, a helyi adóbevételeink, valamint a költségvetési maradvány összege határozzák meg.
Fő célkitűzés a működőképesség megtartása, a költségvetési egyensúly biztosítása, az önkormányzati feladatok ellátásánál a hatékony közszolgáltatás ellátása. A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink biztosítják a községüzemeltetési feladatok költségeit, szem előtt tartva a megfontolt és takarékos gazdálkodás kritériumait.
Az önkormányzat működtetése mellett kiemelt feladat a már megkezdett beruházások biztonságos befejezése, az induló EU-s pályázatok és a Magyar Falu program kapcsán a tervek maximális kihasználása. A 2021-2027-es fejlesztési időszakban a Versenyképes Magyarország Operatív Programban való sikeres szereplés, a község stratégiai tovább fejlődése lehetőségeinek kialakítása.
Részletes indokolás
Az 1–20. §-hoz és az 1–15. melléklethez
A rendelet első része, az 1–7. § és az 1–10. melléklete a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza.
Az 1. § a tárgyévi bevételek és kiadások összegét, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegét, annak finanszírozását, valamint a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
A 2. § költségvetés bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
A 3. § költségvetés működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeket mutatja be.
A 4. § költségvetés bevételeinek forrásonkénti összetételét tartalmazza.
Az 5. § az önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásait, a 6. § a felhalmozási költségvetési kiadásait, míg a 7. § a finanszírozási kiadások 2022. évi előirányzatát határozza meg.
A 8. § és a hozzákapcsolódó 10. melléklet az Áht. 24. §. (4) bekezdése szerinti mérleget mutatja be.
A 9. § és a 11. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
A 10. § (1) bekezdése és a 12. melléklet az önkormányzat részesedéseinek és megtakarításainak 2021. december 31-i állományáról ad számot. A (2) bekezdés és a hozzákapcsolódó 14. melléklet a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeiről ad tájékoztatást. A (3) bekezdés az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott projektek forrásösszetételét a 15. melléklet alapján határozza meg.
A 11. §- ban az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma kerül bemutatásra.
A 12. § és a 13. melléklet az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontjában előírt közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §. a-e) pontjai szerinti részletezettséggel tartalmazza.
A 13. § a 2022. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályait fogalmazza meg.
A 14. és 15. § a költségvetési rendelet módosítására, az azzal kapcsolatos hatáskörökre, határidőkre, a módosítás szabályaira vonatkozóan írnak elő kötelezettségeket.
A 16. § a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályokat – pályázatok benyújtása, felújítási, beruházási feladatok lebonyolítása, – fogalmazza meg.
A 17. § a szabad pénzeszközökkel, tartalékokkal való rendelkezésről, az ehhez kapcsolódó hatáskörökről és eljárási szabályokról rendelkezik.
A 18. § az Áht. 109. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a készpénzben történő kifizetések eseteiről rendelkezik.
A 19. és 20. § a záró rendelkezéseket tartalmazza.