Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódóan
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontja alapján a szociális ellátások a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartoznak.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 1. § (2) bekezdése: A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak;
b) 25. § (3) bekezdés b) pontja: Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület – az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást állapít meg;
c) 26. §-a: A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat;
d) 32. § (3) bekezdése: Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait;
e) 45. § (1) bekezdése: A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy természetbeni formában – települési támogatást nyújt;
f) 132. § (4) bekezdés g) pontja: Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások szabályairól 2015. március 1-jétől a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) rendelkezik.
Az Szr. alapján Bögötön jelenleg az alábbi szociális támogatások vehetők igénybe:
a) köztemetés,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás),
c) rendkívüli települési támogatás,
d) időskorúak támogatása,
f) gyermekek egyszeri támogatása.
A Szr. 2015. március 1-jétől hatályos megalkotása óta eltelt időszakban 2015. október 8-ától került bevezetésre a gyermekek egyszeri támogatása, és az időskorúak támogatása 2015. szeptemberi módosítása kivételével a jogosultsági jövedelemhatárok átfogó módosítása nem volt indokolt.
A KSH adatai szerint az öregségi nyugdíjak havi átlagösszege 2015-ről 2021-re 27%-kal, az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a III. negyedéveket tekintve 2017-ről 2021-re 47%-kal nőtt, továbbá figyelemmel az inflációra (2021: 5,1%) annak érdekében, hogy a szociális támogatásokat igénybevevő, leginkább rászoruló személyek a támogatásokat a jövőben is igénybe vehessék, korrekcióra van szükség, indokolt a Szr. alábbiak szerinti módosítása.
A lakásfenntartási támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez azon szociálisan rászorulók részére nyújtható, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57000 forintot, és a háztartás egyikének sincs vagyona. A Szr. részletesen meghatározza, mely kiadásokhoz nyújtható e támogatás, továbbá milyen módon kell megállapítani a jövedelemhatárt és a támogatás havi összegét, amely jelenleg – 14250 Ft/fogyasztási egység mérték felett alkalmazandó képlet szerint számítva – nem lehet kevesebb 2500 forintnál. A támogatás megállapítására a feltételek fennállása esetén egy évre kerül sor az érintett közüzemi szolgáltató felé kerül folyósításra havi rendszerességgel. (E támogatás esetén a jövedelemhatár nem a család létszámára, hanem a háztartás egy fogyasztási egységére vonatkozik. A fogyasztási egység olyan arányszám, amely a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet fejezi ki. Ennek értelmében a háztartás második, illetve további nagykorú tagjai, illetve a kiskorú gyermekek sem egy-egy főként kerülnek figyelembevételre a jogosultság megállapítása során. Ugyanakkor ez a számítási mód a háztartásban nevelt tartósan beteg gyermekre, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőre tekintettel kedvezőbb. Mindez azon alapul, hogy a háztartáson alapuló jogosultság figyelembe veszi a jövedelmek háztartáson belüli újraelosztását, és így pontosabban tükrözi a rászorultságot.)
Indokolt a lakásfenntartási támogatásban részesülők támogatása érdekében a jelenlegi 57000 forintnál magasabb összegű jövedelemhatárt meghatározni. A rendelet-tervezet szerinti 80000 forint összegű jövedelemhatárral biztosítható, hogy ezen támogatási formát a szociálisan rászoruló bögötiek igénybevehessék, továbbá a támogatás minimum összegének 2500 forintról 5000 forintra történő növelése is indokolt.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy természetbeni formában – települési támogatást nyújt, továbbá a 45. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Szr. jelenleg hatályos 10. § (2) bekezdésében a rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető jövedelemhatárok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:
a) általános esetben 57000 forint,
b) egyedülélő kérelmező esetén 71250 forint.
A rendelet-tervezet a rendkívüli települési támogatás jogosultsági jövedelemhatárainak a növelését is tartalmazza, családban élő, illetve egyedülélő kérelmező esetén egységesen 80000 forintra, hogy a leginkább rászorulók a továbbiakban is részesülhessenek szociális támogatásban. A temetési segély összege 40000 forintra emelkedne a jelenlegi 10000 forintról.
Az időskorúak támogatása mértéke 2017. szeptemberétől akként módosult, hogy a támogatás mértéke nem meghatározott összegben került rögzítésre az önkormányzati rendeletben, arról a korábbi években a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése ismeretében döntött, azonban az nem lehetett kevesebb 2500 forintnál. A 2021. évben az időskorúak támogatása mértéke 7000 forint volt, amelynek növelését 10000 forintra és ezen mérték rögzítését tartalmazza a rendelet-tervezet. A gyermekek egyszeri támogatása esetén is a 2021. évi 10000 forint összegű mértéket változatlanul hagyva, a rendelet-tervezet szerint az Szr.-ben kerülne rögzítésre a nyújtható támogatás esetenkénti összege.
Tekintettel arra, hogy az Szr. nem tartalmaz, kifejezetten a gyermek születéséhez kapcsolódóan megállapítható támogatási formát, annak érdekében, hogy a szociálisan rászoruló, gyermeket vállaló családok is részesülhessenek az Önkormányzattól szociális támogatásban, az Szr. alábbiak szerinti módosítása indokolt.
Az új szociális pénzbeli támogatásban bevezetni kívánt újszülöttek támogatása a gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából a törvényes képviselő kérelmére lehetne megállapítani egyszeri támogatásként, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 285000 forintot. A rendelet-tervezet szerint a kérelem a gyermek születését követő tizenhat hónapon belül nyújtható be a rendelet-tervezet részét képező mellékelt formanyomtatványon. A támogatás mértéke gyermekenként 50000 forint összegben kerülne meghatározásra. Speciális szabály szerint a támogatás folyósítására a megállapító határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kerülhetne sor.
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódóan
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot, ugyanezen bekezdés d) pontja alapján meghatározza a szervezeti és működési rendjét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Az Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pontja alapján a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól.
A Képviselő-testület szervezeti és működési rendjét Bögöt Község Önkormányzata a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendeletében szabályozta.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Mötv.-ben meghatározott kivételekkel hatásköreit átruházhatja a polgármesterre.
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a 2021. április 1. napjától hatályos tervezett módosítása új szociális támogatásként újszülöttek támogatását vezetné be a rendelet-tervezet elfogadása esetén.
A rendelet-tervezet általános indokolása szerint: „Az új szociális pénzbeli támogatásban bevezetni kívánt újszülöttek támogatása a gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából a törvényes képviselő kérelmére lehetne megállapítani egyszeri támogatásként, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 285000 forintot. A rendelet-tervezet szerint a kérelem a gyermek születését követő tizenhat hónapon belül nyújtható be a rendelet-tervezet részét képező mellékelt formanyomtatványon. A támogatás mértéke gyermekenként 50000 forint összegben kerülne meghatározásra. Speciális szabály szerint a támogatás folyósítására a megállapító határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kerülhetne sor.”
A rövid – sommás eljárás esetén 8 napos – ügyintézési határidőkre tekintettel indokolt a szociális rendelet-tervezet alapján bevezetni kívánt újszülöttek támogatása – hatáskörének az átruházása a polgármesterre.
Részletes indokolás
Az 5. §-hoz, a 4–6. §-hoz, az 1–6. §-hoz és az 1. melléklethez
Az általános indokolásban kifejtettek alapján az egyes szociális támogatások jövedelemhatárára és mértékére vonatkozó módosító rendelkezések.
a 4. §-hoz
A Képviselő-testület szervezeti és működési rendjét módosító rendelkezés.
az 5. §-hoz
Az újszülöttek támogatása formanyomtatványára vonatkozó kiegészítő rendelkezés.
a 6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.