Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Bögöt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 05
Bögöt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése értelmében: „A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése értelmében: „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”
Bögöt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, 6/2021.(VI.30.) számú, 8/2021. (IX.29.) számú,9/2021.(XII.1.) számú és az 1/2022.(II.16.) számú rendeleteivel módosított 2021. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és a gazdálkodásról az alábbi beszámolót fogadom el:
2021. évi gazdálkodást 195.629.027 Ft bevétellel, 95.284.330 Ft kiadással, 100.344.697 Ft költségvetési maradvánnyal zártuk.
1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése
2021. évi összbevételünk 164.655.327 Ft-tal meghaladta az eredeti előirányzatot, és 99,97 %-a a módosított előirányzatnak.
A 195.629.027 Ft összegű bevételből 16.431.033 Ft finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, alacsony összegű fejlesztések, működési célú fejlesztések, útburkolat felújításának támogatása, az államháztartáson belüli megelőlegezések), ami a már meglévő források felhasználását jelenti.
2021-ben összbevételek 13.1 %-a – 25.685.370 Ft – származott központi költségvetési forrásokból, mely működtetési célokat szolgált. Az összbevétel 75,3 %-a pedig felhalmozási célokat szolgált.
Az általános működtetéshez és ágazati feladatainkhoz kapott támogatásokat a meghatározott célra felhasználtuk. Ugyancsak felhasználásra került a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatására kapott összeg.
A közfoglalkoztatásra, valamint a nyári diákmunka, illetve rendezvények támogatására 2.638.586 Ft fedezet állt rendelkezésre.
Felhalmozási célú támogatásoknál: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés célra 67.275.000 Ft támogatási összeget, BM Petőfi u. felújítására 19.966.539 Ft-ot, a Magyar Falu Program keretében a Művelődési Ház felújítására 29.999.999 Ft-ot, a Magyar Falu Program keretében Bögöt 71/1, 54, 182/1, 152 hrsz. útfelújításra 29.999.940 Ft támogatási összeget kaptunk.
Önkormányzatok gazdálkodásában jelentős szerepe van a közhatalmi bevételeknek. Összességében helyi adókból az eredeti előirányzatnál 62,3 %-kal magasabb bevételt realizáltunk. A többlet az iparűzési adó bevételnél keletkezett.
Az intézményi működési bevételek a tervezett szinten teljesültek. Összességében 1.993.994 Ft-tal járultak hozzá gazdálkodásunkhoz.
Finanszírozási bevételek: Tartalmazza az előző évben képződött pénzmaradvány igénybevételét 15.441.942 Ft összegben. Ezen felül a 2021. évi gazdálkodáshoz államháztartáson belüli megelőlegezését 989.091 Ft-ot, melyet a számviteli szabályok értelmében a finanszírozási bevételek között kell kimutatni.
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti alakulását az 1., forrásonkénti összetételének részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3. melléklet mutatja be.
2. Kiadások alakulása
2021. évi összkiadások 64.310.630 Ft-tal meghaladták az eredeti előirányzatot, és 100.399.246 Ft-tal maradtak alatta a módosított előirányzatnak.
2/1. Működési kiadások
Működtetési feladatok ellátására fordított összeg 26.262.028 Ft, ami az összkiadások 27,6 %-a, melyből az igazgatási, településüzemeltetési, szociális és közművelődési feladatok teljesítése valósult meg.
A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teszi ki a működési kiadások 44,2 %-át 11.601.036 Ft összegben. Ebből a választott tisztviselők, a közalkalmazottak állandó foglalkoztatása valósult meg. A kapott támogatás felhasználása a célnak megfelelően megtörtént.
Az önkormányzat által kötelezően ellátandó igazgatási, kommunális és községüzemeltetési, szociális, falugondnoki, illetve a művelődési feladatok dologi kiadásaira 13.002.122 Ft-ot használtunk fel, melynek 12,2 %-át készletbeszerzésekre, 65,5 %-át szolgáltatások igénybevételére, 17,2 %-át ÁFA kiadásokra, 5,1 %-át kiküldetésekre, díjak és egyéb befizetésekre, reklám- és propagandakiadásokra fordítottuk.
Az önkormányzati kiadások kormányzati funkció szerinti alakulását a 4. számú, a működési kiadások szerinti bontását az 5., a kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 6.,, az egyéb működési és felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tükrözi.
A különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok tagdíjaira és a Vasi Volán működési támogatására 265.870 Ft-ot használtunk fel. A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásra 50.000,- Ft-ot, orvosi ügyeleti díjra 80.000,- Ft-ot, kistérségi tagdíjra 120.000 Ft-ot fordítottunk.
Ellátottak pénzbeli juttatásaira a szociális célokra kapott központi támogatások felhasználásával 1.143.000 Ft-ot költöttünk. Részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
2/2. Fejlesztési feladatok
Beruházások:
Beszerzésre került fűkasza, kerti padok, zászló, vérnyomásmérő, talicska, magasnyomású mosó, lamináló-vágógép, mobiltelefon, porszívó, nyomtató, hűtőszekrény, kompresszor, kamera, hangszóró, szőnyeg, gázzsámoly, bogrács, reduktor, hősugárzó, konyhabútor.
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés pályázat tervezési költsége 2.359.660 Ft volt, a kivitelezés folyamatban van.
A múlt évben elvégzett beruházási kiadások teljesülését a 9. mellékletben mutatjuk be.
Felújítások:
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések BMÖFT/6-8/2021. pályázat, Bögöt, Petőfi S. u. 54 hrsz. Burkolatfelújítása, kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőrzés, 23.488.904 Ft került felhasználásra, a pályázat megvalósult.
MFP-UNK/2021. "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021." , kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőrzés, 29.979.940 Ft-t használtunk fel, a pályázat befejeződött.
MFP-ÖTIK/2021."Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021." Művelődési ház felújítása, kivitelezés, tervezés, 10.741.282 Ft került eddig felhasználásra, a pályázat kivitelezése folyamatban van.
A múlt évben elvégzett felújítási kiadások teljesülését a 10. mellékletben mutatjuk be.
3. A vagyon alakulása
Az önkormányzat összvagyona 2021. évben 131.111.412 Ft-tal nőtt.
Ezen belül az egyes vagyoni elemek a következőképpen alakultak:

megnevezés

előző év

tárgyév

változás %-a

ESZKÖZÖK

immateriális javak

tárgyi eszközök

174.338.577

220.340.026

126,4

befektetett pénzügyi eszközök

1.740.000

1.346.400

77,4

nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:

176.078.577

221.686.426

125,9

készletek

értékpapírok

nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:

pénzeszközök

16.053.748

101.224.565

630,5

követelések

1.893.235

2.188.031

115,6

egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

379.258

692.000

Aktív időbeli elhatárolások

605.118

330.326

eszközök összesen:

195.009.936

326.121.348

167,2

FORRÁSOK

saját tőke

190.205.882

173.564.461

98,1

kötelezettségek

2.297.715

2.509.726

91,1

egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

passzív időbeli elhatárolások

2.506.339

150.047.161

források összesen:

195.009.936

326.121.348

167,2

Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalék állományát a 11. melléklet mutatja be.
A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg.
A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.
Az összesített önkormányzati vagyon alakulását a 14., a vagyonkimutatását a 15., a befektetett eszközök eszközcsoportonkénti és forgalomképesség szerinti részletezését a 16., a részesedések állományát a 17. melléklet tartalmazza.
A 18. mellékletben az önkormányzat maradvány-kimutatását, a 19. mellékletben az eredmény-kimutatását, 20. mellékletben a létszámadatait mutatjuk be.
4. Közvetett támogatások
2021-ben nem részesült senki adómentességben, adókedvezményben.
A közvetett támogatásokat részletesen a 21. mellékletben ismertetjük.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása a 22. mellékletben történik.
Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 27. melléklet szerint állapítja meg.
5. Kiegészítő mellékletek
A 23. mellékletben az eszközök értékvesztésének alakulását, 24. mellékletben a kiegészítő tájékoztató adatokat, 25. mellékletben az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását mutatjuk be, a 26. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását mutatjuk be.
Összegzés:
ecemberében kifizetett, 2005-kal, 4.786 e Ft-tal csökkent. Ebben döntő szerepet a pénzeszközök több, mint 75 %-os csökkenése
Az önkormányzat egész évi gazdálkodása során a takarékossági, észszerűségi szempontokat szem előtt tartva határoztuk meg a kiadásokat, azok felhasználását. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették.
A település fejlődését, szépítését, élhetőbbé tételét biztosító beruházások valósultak meg az év során.
BM Petőfi S. u felújítása pályázat befejeződött, 23.488.904 Ft felhasználása megtörtént.
Elkezdődött a „TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Bögötön” című pályázat megvalósítása, a támogatási összeget, 67.275.000 Ft-ot megkaptuk, a tervezés megtörtént, 3.549.659 Ft-ot használtunk eddig fel, a kivitelezés folyamatban van.
A Magyar Falu Program keretében megtörtént a Bögöt 71/1, 54, 182/1, 152 hrsz-ú utak felújítása, 30.025.340 Ft-ot használtunk fel, a pályázat megvalósult.
A Magyar Falu Program keretében nyertünk támogatást a Művelődési Ház felújítására, 29.999.999 Ft-t, a pályázat megvalósításához önrészre is szükség lesz, a felújítási költségvetési összeg 32.990.940 Ft, eddig 10.741.282 Ft-ot használtunk fel, a kivitelezés folyamatban van.
A 2021. évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések – működőképesség megtartása, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, új fejlesztési célokhoz pályázatok benyújtása – az éves gazdálkodás során megvalósultak.
Részletes indokolás
Az 1–17. §-hoz és az 1–27. melléklethez
1. §
Az önkormányzat 2021. évi teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét mutatja be.
2. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek összetételét, valamint a bevételeket bemutató mellékleteket határozza meg.
3. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak összetételét, valamint a kiadásokat bemutató mellékleteket határozza meg.
4. §
Az önkormányzat költségvetési közgazdasági tagolású költségvetési mérlegét és a pénzeszközök 2021. évi alakulását tartalmazza.
5-6. §
Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonának főösszegét, vagyonkimutatását, a befektetett eszközök 2021. december 31-i állapotát, valamint az azokat bemutató mellékleteket fogalmazza meg.
7. §
Az önkormányzat 2021. évi összes, feladattal terhelt, illetve szabad költségvetési maradványát, és a 2021. évi mérleg szerinti eredményét határozza meg.
8. §
A 2021. évi jóváhagyott létszámkeretet és teljesítését mutatja be.
9. §
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat és az azt bemutató mellékletet határozza meg. 2021-ben nem részesült senki adómentességben, adókedvezményben.
10. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak, illetve adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek nemlegességét fogalmazza meg.
11. §
Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projekteket tartalmazza.
12. §
A Stabilitási tv. által meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti bevételek 2021. évi alakulását tartalmazza.
13. §
Az eszközök értékvesztésének alakulását határozza meg.
14. §
A tájékoztató adatokat határozza meg.
15. §
A 2021. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát határozza meg.
16. §
Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását határozza meg.
17. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Előzetes hatásvizsgálat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadási rendelet- tervezetében (továbbiakban: rendelet-tervezet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.
II. gazdasági hatásai: a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet - a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartásról szóló törvényben, annak végrehajtási rendeletében, továbbá a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2021. évi LVIII. törvényben foglaltak megsértése. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a./ pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, valamint kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.