Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.01.
a szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdése alapján: „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a) a fenntartó önkormányzat, (… ) rendeletet alkot.
Az Szt. 92/B. § (1) bekezdése alapján: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója
a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat;
Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetén két alkalommal korrigálható. (…)”
Az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A jogszabály a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete határozza meg a szociális szolgáltatásban részesülő ellátottak után igénybe vehető támogatás mértékét.
Fenti jogszabály értelmében szociális étkeztetés esetén a normatíva 67.810 Ft/fő. Az egy adagra jutó normatíva kiszámítása: 67810:249=272,329~272 Ft.
Az előzőekben részletesen ismertetett jogszabályi előírásokra és a vásárolt ételadagok árának emelkedésére figyelemmel időszerűvé vált az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatás, az Szt. 62. §-ában meghatározott étkeztetés vonatkozásában az intézményi térítési díj felülvizsgálata, megállapítása.
Az Önkormányzat esetében a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020 (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától (2020. december 19.) 2022. június 30. napjáig az általa nyújtott szolgáltatásért megállapított díj nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020 (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napos hatályos és alkalmazandó mértéke.
Ennek alapján a 2021. évben térítési díj emelés nem történt, illetve 2022. évben 2022. június 30. napjáig sem lehetett a térítési díjat megemelni, annak ellenére, hogy drasztikus élelmiszer áremelkedés történt az elmúlt 2 évben.
A szolgáltatási önköltség emelkedésének teljes áthárítása a szociális étkezést igénybe vevőkre aránytalan terhet jelentene, ezért javaslom, hogy a szolgáltatási önköltség és az egy főre jutó normatíva (272,- Ft) közti különbség összegét fizessék. Ennek alapján javaslom a jelenlegi nettó 330,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 420,- Ft intézményi térítési díj 360,- Ft-tal történő emelését, vagyis 2022. november 1-jétől a szociális étkeztetés intézményi térítési díját nettó 614,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 780- Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület.
Az Szt. 115. § (7) bekezdése alapján: „A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.”
A személyi térítési díj mértéke továbbra sem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
Részletes indokolás
Az 1. § a 2022. november 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díj mértékét meghatározó rendelkezéseket tartalmazza.
A 2. § a módosító rendelet hatálybalépését szabályozza.
Várható hatások
A javaslat kapcsán a szociális étkeztetés intézményi térítési díja kerül meghatározásra a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.
A személyi térítési díj mértéke továbbra sem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
A rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti és egészségi következménye, illetve adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A rendelet megalkotása kötelező, elmaradása esetén jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatt a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást indíthat.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.