Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Általános indoklás
1. Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének összeállításakor érvényesülő alapelvek:
1. A községi költségvetés egyensúlyának megőrzése.
2. Az önkormányzat működésének és gazdálkodásának gondtalan, biztonságos végig vitele.
3. Az energia krízisből fakadó problémáink kezelése, az energia költségekre nagyfokú figyelem fordítása.
4. A pályázati források megfelelő és szabályos felhasználása.
5. Szakszerű, jogszerű, fegyelmezett gazdálkodással a költségvetés egyensúlyának garantálása.
6. A 2021-2027-es pályázati ciklusban újabb pályázati lehetőségek felkutatása és bevonása a község költségvetésébe.
1. Bevételek alakulása
Az önkormányzat 2023. évre tervezett bevételeinek főösszege 61.991.698 Ft. A bevételek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
II/1. Állami támogatások – Működési célú támogatások
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása - négy területre csoportosítja a forrásokat: általános működtetés, köznevelési feladatok, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 17.691.879 Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 8.561.160 Ft, a kulturális intézmények fenntartására 2.270.000 Ft támogatást kapunk.
Egyéb működési támogatásként megterveztük a 2022. évi Leader pályázat bevételét a „Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi rendezvények támogatása” célra elnyert támogatási összegben, 1.900.261 Ft-ot. Az elnyert támogatást nem kaptuk meg 2022-ben.
II/2. Közhatalmi bevételek
Helyi adókból 1.545.000 Ft bevételt terveztünk. A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparűzési adót a 2021. évi teljesítések, benyújtott adóbevallások alapján, a kis és középvállalkozások adóelengedése ismeretében 1.500.000 Ft összegben határoztunk meg. A tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető egyéb közhatalmi bevételekből 45.000 Ft-ot vettünk figyelembe.
II/3. Működési bevételek
Az önkormányzati működési bevételek 4.430.606 Ft forrást jelentenek. Az intézményi ellátásokért fizetett díjakból (étkezési térítési díj, bérleti díjak) valamint áfa visszaigénylési összegekből származó bevételeket vettük számításba.
II/4. Felhalmozási bevételek
A felhalmozási bevételek soron nem terveztünk bevételt.
II/5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése bevételi soron nem terveztünk bevételt.
II/6. Finanszírozási bevételek
A költségvetési maradvány összegét a 2022. évről áthúzódó, valamint a 2023. évre elhatározott beruházási és egyéb működési célú támogatások megvalósítására tervezzük felhasználni.
1. Kiadások alakulása
Az önkormányzat tervezett kiadásainak alakulását a 4. és 5., az önkormányzat működési kiadásait a 6., a felhalmozási kiadásait a 8., 9., a szociális kiadásait a 7. mellékletben mutatjuk be.
A kiadásaink főösszege 61.991.698 Ft, melyből 2023. évben gazdálkodhatunk.
III/1. Működési kiadások
A 2023. évi költségvetési tervezetünk a működtetés kiadásaira 42.086.818 Ft-ot tartalmaz. A személyi juttatások előirányzata – melyet a foglalkoztatási törvények előírásai alapján tervezünk meg - tartalmazza a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatások, a munkáltatói döntésen alapuló illetmények, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emelkedések, illetve az ez évi soros előrelépések fedezetét.
A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2023.01.01-től az illetményalap összege 67.620 Ft.
A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a készletbeszerzésekre, az intézményi és községüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadásokra szükséges rezsi és szolgáltatási kiadási előirányzatokat.
Az ellátottak juttatásainak (szociális kiadások) tervezésekor a települési támogatások jogcímenkénti tervezett kiadási összegeit vettük számításba. A tervezet forrást biztosít a rászorulók jogszabályokban meghatározott ellátási jogcímére, de rendelkezésre áll előirányzat a lakásfenntartási, gyermekek, idősek támogatására is. A rendszer felülről nyitott, így az évközben esetlegesen jelentkező többletigények kielégítésének a lehetőségét is biztosítani tudjuk.
A civil és társadalmi szervezetek, egyház és sportegyesületek támogatására 465.720 Ft-ot tervezünk fordítani.
III/2. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat tervezett beruházásait a 8., felújításait a 9. melléklet tartalmazza.
Felhalmozási célra 18.763.959 Ft-ot kívánunk fordítani.
Beruházásokra 17.802.569 Ft-ot tervezünk felhasználni.
Felújításokra 961.390 Ft-ot tervezünk felhasználni.
A beruházási előirányzatok tartalmazzák:
MFP-TFB/2022. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzési költsége
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzését
A felújítási előirányzatok tartalmazzák:
Művelődési ház kazánrendszerének felújítási költsége
Összefoglalás:
Ez évi költségvetési kondícióinkat a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény által meghatározott makrogazdasági mutatók, a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához biztosított normatív támogatási összegek, a helyi adóbevételeink, valamint a költségvetési maradvány összege határozzák meg.
Fő célkitűzés a működőképesség megtartása, a költségvetési egyensúly biztosítása, az önkormányzati feladatok ellátásánál a hatékony közszolgáltatás ellátása. A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink biztosítják a községüzemeltetési feladatok költségeit, szem előtt tartva a megfontolt és takarékos gazdálkodás kritériumait.
Az önkormányzat működtetése mellett kiemelt feladat a már megkezdett beruházások biztonságos befejezése, az induló EU-s pályázatok és a Magyar Falu program kapcsán a tervek maximális kihasználása. A 2021-2027-es fejlesztési időszakban a Versenyképes Magyarország Operatív Programban való sikeres szereplés, a község stratégiai tovább fejlődése lehetőségeinek kialakítása.
Részletes indokolás
Az 1–19. §-hoz és az 1–15. melléklethez
A rendelet első része, az 1–7. § és az 1–10. melléklete a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza.
Az 1. § a tárgyévi bevételek és kiadások összegét, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegét, annak finanszírozását, valamint a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
A 2. § költségvetés bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
A 3. § költségvetés működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeket mutatja be.
A 4. § költségvetés bevételeinek forrásonkénti összetételét tartalmazza.
Az 5. § az önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásait, a 6. § a felhalmozási költségvetési kiadásait, míg a 7. § a finanszírozási kiadások 2023. évi előirányzatát határozza meg.
A 8. § és a hozzákapcsolódó 10. melléklet az Áht. 24. §. (4) bekezdése szerinti mérleget mutatja be.
A 9. § és a 11. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
A 10. § (1) bekezdése és a 12. melléklet az önkormányzat részesedéseinek és megtakarításainak 2021. december 31-i állományáról ad számot. A (2) bekezdés és a hozzákapcsolódó 14. melléklet a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeiről ad tájékoztatást. A (3) bekezdés az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott projektek forrásösszetételét a 15. melléklet alapján határozza meg.
A 11. §- ban az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma kerül bemutatásra.
A 12. § és a 13. melléklet az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontjában előírt közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §. a-e) pontjai szerinti részletezettséggel tartalmazza.
A 13. § a 2023. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályait fogalmazza meg.
A 14. és 15. § a költségvetési rendelet módosítására, az azzal kapcsolatos hatáskörökre, határidőkre, a módosítás szabályaira vonatkozóan írnak elő kötelezettségeket.
A 16. § a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályokat – pályázatok benyújtása, felújítási, beruházási feladatok lebonyolítása, – fogalmazza meg.
A 17. § a szabad pénzeszközökkel, tartalékokkal való rendelkezésről, az ehhez kapcsolódó hatáskörökről és eljárási szabályokról rendelkezik.
A 18. § az Áht. 109. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a készpénzben történő kifizetések eseteiről rendelkezik.
A 19. § a záró rendelkezéseket tartalmazza.
Hatásvizsgálat
Bögöt község Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. A 2023. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai ehhez teremtik meg a megfelelő pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják az alapvető feladatok ellátását, valamint a további fejlesztések lehetőségeit.
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása a község lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetés tartalmazza a jogszabályokban kötelezően előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint a szociális és a gyermekvédelmi törvényből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.
Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét, életszínvonalát.
Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását.
Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.
2. Környezeti, egészségi hatások:
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti és egészségügyi hatásai az ilyen célú kötelező feladatainak ellátásához tervezett előirányzat felhasználásán keresztül érvényesülnek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete - a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.
„23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”
„„24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban rendelkezésre áll.