Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Bögöt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 05

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.05.
Bögöt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése értelmében: „A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése értelmében: „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”
Bögöt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, 5/2022.(VI.01.) számú, 8/2022. (IX.28.) számú,11/2022.(XII.2.) számú és az 1/2023.(II.15.) számú rendeleteivel módosított 2022. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és a gazdálkodásról az alábbi beszámolót fogadom el:
2022. évi gazdálkodást 202.317.120 Ft bevétellel, 168.450.171 Ft kiadással, 33.866.949 Ft költségvetési maradvánnyal zártuk.
1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése
2022. évi összbevételünk 81.407.585 Ft-tal meghaladta az eredeti előirányzatot, és 100,02 %-a a módosított előirányzatnak.
A 202.317.120 Ft összegű bevételből 101.485.618 Ft finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, alacsony összegű fejlesztések, működési célú fejlesztések, útburkolat felújításának támogatása, az államháztartáson belüli megelőlegezések), ami a már meglévő források felhasználását jelenti.
2022-ben összbevételek 14,5 %-a – 29.257.766 Ft – származott központi költségvetési forrásokból, mely működtetési célokat szolgált. Az összbevétel 31,9 %-a pedig felhalmozási célokat szolgált.
Az általános működtetéshez és ágazati feladatainkhoz kapott támogatásokat a meghatározott célra felhasználtuk. Ugyancsak felhasználásra került a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatására kapott összeg.
A közfoglalkoztatásra, valamint a nyári diákmunkára 1.226.712 Ft fedezet állt rendelkezésre.
Felhalmozási célú támogatásoknál:
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2022 MFP-TFB/2022 pályázatra 15.000.000 Ft-ot,
MFP-UHK/2022. Deák. F. u, Tóth Gy. u, buszforduló burkolatfelújítása pályázatra 44.528.646 Ft-ot, a Kulturális támogatás templomi orgona felújítására 2022. 5.000.000 Ft-ot kaptunk.
Növelte a felhalmozási bevételeket az ingatlanok értékesítése 682.730 Ft összegben.
Önkormányzatok gazdálkodásában jelentős szerepe van a közhatalmi bevételeknek. Összességében helyi adókból az eredeti előirányzatnál 82,3 %-kal magasabb bevételt realizáltunk. A többlet az iparűzési adó bevételnél keletkezett.
Az intézményi működési bevételek a tervezett szinten teljesültek. Összességében 3.080.823 Ft-tal járultak hozzá gazdálkodásunkhoz.
Finanszírozási bevételek: Tartalmazza az előző évben képződött pénzmaradvány igénybevételét 100.344.697 Ft összegben. Ezen felül a 2023. évi gazdálkodáshoz államháztartáson belüli megelőlegezését 1.140.921 Ft-ot, melyet a számviteli szabályok értelmében a finanszírozási bevételek között kell kimutatni.
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti alakulását az 1., forrásonkénti összetételének részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3. melléklet mutatja be.
2. Kiadások alakulása
2022. évi összkiadások 47.540.636 Ft-tal meghaladták az eredeti előirányzatot, és 33.831.011 Ft-tal maradtak alatta a módosított előirányzatnak.
2/1. Működési kiadások
Működtetési feladatok ellátására fordított összeg 43.271.645 Ft, ami az összkiadások 25,7 %-a, melyből az igazgatási, településüzemeltetési, szociális és közművelődési feladatok teljesítése valósult meg.
A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teszi ki a működési kiadások 33,1 %-át 14.326.531 Ft összegben. Ebből a választott tisztviselők, a közalkalmazottak állandó foglalkoztatása valósult meg. A kapott támogatás felhasználása a célnak megfelelően megtörtént.
Az önkormányzat által kötelezően ellátandó igazgatási, kommunális és községüzemeltetési, szociális, falugondnoki, illetve a művelődési feladatok dologi kiadásaira 26.765.919 Ft-ot használtunk fel, melynek 9,6 %-át készletbeszerzésekre, 30,9 %-át szolgáltatások igénybevételére, 58,5 %-át ÁFA kiadásokra, 1,0 % kiküldetésekre, díjak és egyéb befizetésekre, reklám- és propagandakiadásokra fordítottuk.
Az önkormányzati kiadások kormányzati funkció szerinti alakulását a 4. számú, a működési kiadások szerinti bontását az 5., a kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 6., az egyéb működési és felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tükrözi.
A különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok tagdíjaira és a Vasi Volán működési támogatására 449.195 Ft-ot használtunk fel. A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásra 12.500,- Ft-ot, 121.500,- Ft-ot kistérségi tagdíjra, Töosz tagdíjra 10.125 Ft-ot, Leader tagdíjra 19.450 Ft-ot, Volán támogatására 85.620 Ft-ot, Plébánia támogatására 150.000 Ft-ot fordítottunk. Vissza kellett fizetnünk az előző évi falunapi támogatásból 50.000 Ft-ot.
Ellátottak pénzbeli juttatásaira a szociális célokra kapott központi támogatások felhasználásával 1.730.000 Ft-ot költöttünk. Részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
2/2. Fejlesztési feladatok
Beruházások:
Beszerzésre kerültek: kanapé, komód, íróasztal, fénymásoló, bútor, vízmelegítő, rendezvénysátor, sörpad-garnitúrák.
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés pályázat kivitelezési költsége 49.720.540 Ft volt, a beruházás befejeződött.
Leader „Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi vagy térségi rendezvények támogatása” pályázat keretében vásárolt rendezvénysátor és sörpad-garnitúrák kiadásai kerültek finanszírozásra. A támogatási összeg, 1.900.261 Ft, még nem érkezett meg.
A múlt évben elvégzett beruházási kiadások teljesülését a 9. mellékletben mutatjuk be.
Felújítások:
MFP-ÖTIK/2021."Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021." Művelődési ház felújítása, kivitelezés 22.968.544 Ft került felhasználásra, a pályázat lezárult.
MFP-UHK/2022. Deák. F. u, Tóth Gy. u, buszforduló burkolatfelújítása pályázatra 44.757.416 Ft,- került felhasználásra, a felújítás befejeződött.
A Templomi orgona felújítására kaptunk 5.000.000 Ft-ot, a felújítás megvalósult.
Az MFP programban pályáztunk temetőkerítés felújítására, a tervezési költség 120.000 Ft volt, a pályázatot nem nyertük meg.
A múlt évben elvégzett felújítási kiadások teljesülését a 10. mellékletben mutatjuk be.
3. A vagyon alakulása
Az önkormányzat összvagyona 2022. évben 31.436.328 Ft-tal nőtt.
Ezen belül az egyes vagyoni elemek a következőképpen alakultak:

megnevezés

előző év

tárgyév

változás %-a

ESZKÖZÖK

immateriális javak

tárgyi eszközök

220.340.026

318.165.758

144,4

befektetett pénzügyi eszközök

1.346.400

1.346.400

77,4

nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:


221.686.426

319.512.158

144,1

készletek

értékpapírok

nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:

pénzeszközök

101.224.565

34.444.387

34,0

követelések

2.188.031

2.927.169

133,8

egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

692.000

261.040

Aktív időbeli elhatárolások

330.326

412.922

eszközök összesen:

326.121.348

357.557.676

109,6

FORRÁSOK

saját tőke

173.564.461

169.382.186

97,6

kötelezettségek


2.509.726

2.306.362

91,9

egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

passzív időbeli elhatárolások

150.047.161

185.869.128

források összesen:

326.121.348

357.557.676

109,6

Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalék állományát a 11. melléklet mutatja be.
A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg.
A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.
Az összesített önkormányzati vagyon alakulását a 14., a vagyonkimutatását a 15., a befektetett eszközök eszközcsoportonkénti és forgalomképesség szerinti részletezését a 16., a részesedések állományát a 17. melléklet tartalmazza.
A 18. mellékletben az önkormányzat maradvány-kimutatását, 2022. évi összes maradványát 33.866.949 Ft-ban határozza meg. Az alaptevékenység feladattal terhelt maradványa 17.875.471 Ft, a szabad maradványa 15.991.478 Ft. A 19. mellékletben az eredmény-kimutatást, 20. mellékletben a létszámadatait mutatjuk be.
4. Közvetett támogatások
2022-ben nem részesült senki adómentességben, adókedvezményben.
A közvetett támogatásokat részletesen a 21. mellékletben ismertetjük.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása a 22. mellékletben történik.
Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 27. melléklet szerint állapítja meg.
5. Kiegészítő mellékletek
A 23. mellékletben az eszközök értékvesztésének alakulását, 24. mellékletben a kiegészítő tájékoztató adatokat, 25. mellékletben az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását mutatjuk be, a 26. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását mutatjuk be.
6. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Bögöt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete a 28-29. mellékletek szerint módosul.
A kormányzati funkciók között jelentkező alábbi módosításokat hagyom jóvá.
A 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkcióról átvezettünk 79 Ft-ot a K84 rovatról a 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kormányzati funkcióra a K84 rovatra.
Összegzés:
ecemberében kifizetett, 2005-kal, 4.786 e Ft-tal csökkent. Ebben döntő szerepet a pénzeszközök több, mint 75 %-os csökkenése
Az önkormányzat egész évi gazdálkodása során a takarékossági, észszerűségi szempontokat szem előtt tartva határoztuk meg a kiadásokat, azok felhasználását. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették.
A település fejlődését, szépítését, élhetőbbé tételét biztosító beruházások valósultak meg az év során.
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés pályázat kivitelezési költsége 49.720.540 Ft volt, a beruházás befejeződött.
A Magyar Falu Program keretében nyertünk támogatást a Művelődési Ház felújítására, 29.999.999 Ft-t, a pályázat megvalósításához önrészre is szükség volt, a felújítási költségvetési összeg 33.709.826 Ft, 2022. évben 22.968.544 Ft-ot használtunk fel, a felújítás befejeződött.
MFP-UHK/2022. Deák. F. u, Tóth Gy. u, buszforduló burkolatfelújítására nyertünk pályázatot, 44.757.416 Ft-ot használtunk fel, a felújítás befejeződött.
A Templomi orgona felújítására kaptunk támogatást, 5.000.000 Ft-ot, az orgona felújítása megtörtént.
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2022 MFP-TFB/2022 pályázat keretében kaptunk 15.000.000 Ft-ot falugondnoki busz beszerzésére. A beszerzéshez szükséges lesz önrész igénybevétele is, a beruházás tervezett összege 16.660.000 Ft. A támogatási összeget megkaptuk, a beszerzés 2023. év elején történik meg.
A Leader „Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi vagy térségi rendezvények támogatása” programra nyertünk 1.900.261 Ft-ot, a rendezvények lezajlottak, a rendezvénysátor és sörpad-garnitúrák beszerzése megtörtént, a támogatási összeget még nem kaptuk meg.
A 2022. évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések – működőképesség megtartása, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, új fejlesztési célokhoz pályázatok benyújtása – az éves gazdálkodás során megvalósultak.
Részletes indokolás
Az 1–18. §-hoz és az 1–29. melléklethez
1. §
Az önkormányzat 2022. évi teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét mutatja be.
2. §
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek összetételét, valamint a bevételeket bemutató mellékleteket határozza meg.
3. §
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak összetételét, valamint a kiadásokat bemutató mellékleteket határozza meg.
4. §
Az önkormányzat költségvetési közgazdasági tagolású költségvetési mérlegét és a pénzeszközök 2022. évi alakulását tartalmazza.
5-6. §
Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonának főösszegét, vagyonkimutatását, a befektetett eszközök 2022. december 31-i állapotát, valamint az azokat bemutató mellékleteket fogalmazza meg.
7. §
Az önkormányzat 2022. évi összes, feladattal terhelt, illetve szabad költségvetési maradványát, és a 2022. évi mérleg szerinti eredményét határozza meg.
8. §
A 2022. évi jóváhagyott létszámkeretet és teljesítését mutatja be.
9. §
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat és az azt bemutató mellékletet határozza meg. 2022-ben nem részesült senki adómentességben, adókedvezményben.
10. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak, illetve adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek nemlegességét fogalmazza meg.
11. §
Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projekteket tartalmazza.
12. §
A Stabilitási tv. által meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti bevételek 2022. évi alakulását tartalmazza.
13. §
Az eszközök értékvesztésének alakulását határozza meg.
14. §
A tájékoztató adatokat határozza meg.
15. §
A 2022. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát határozza meg.
16. §
Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását határozza meg.
17. §
A 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról rendelkezik.
18. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Előzetes hatásvizsgálat
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi zárszámadási rendelet- tervezetében (továbbiakban: rendelet-tervezet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.
II. gazdasági hatásai: a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet - a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartásról szóló törvényben, annak végrehajtási rendeletében, továbbá a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak megsértése. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a./ pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, valamint kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.