Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2023. 05. 05

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.05.
a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A Mötv. 143. § (3) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.
Az Mötv. 42. § 8. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közterület elnevezése.
A fentiekre tekintettel a Mötv. a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg, hogy a településen lévő közterületeket, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézményeket elnevezze. A közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszám-megállapításnak a szabályait a Mötv. nem részletezi, az erre vonatkozó szabályozás megalkotására felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezdése alapján a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.
Továbbá a Jat. 2. § (5) bekezdése alapján a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely
a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,
b) normatív tartalommal nem rendelkezik,
c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy
d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.
A Jat. előírásaira indokolt a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól új önkormányzati rendelet megalkotása. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályait Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2014. (VIII.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szabályozza. A rendelet-tervezet elfogadásával ezen önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerülne.
Az Ör. hatályos szövege több olyan rendelkezést is tartalmaz, amelyet magasabb szintű jogszabály szabályoz, ugyanakkor nem rendelkezik a magánutak elnevezésének szabályairól.
Az Ör. hatálybalépését követően a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kcr.) 2015. december 16-i módosítása változtatott a közterületnév fogalmán. Eszerint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint megállapított közterületnév, továbbá az elnevezett magánút neve és a 13. § (3) bekezdésében foglalt ingatlan (szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan) neve a közterületjelleg nélkül.
A Kcr. 13. § (2) bekezdése szerint, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg, annak elnevezésére vonatkozóan a helyi önkormányzati rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
A magánutak közterületi névvel való elnevezésének a lehetősége, a magánutak melletti telkek, épületek házszámozása a lakosság érdekét szolgálja a jövőben: lehetővé teszi, hogy a csak magánútról megközelíthető, beépítésre szánt területen fekvő telkek telekszámot, az ilyen telken létesített épületben található lakásokban élő polgárok a jövőben lakcímet kaphassanak.
Az elnevezett magánútra nyíló ingatlanok esetében is szükséges a házszámok megállapítása, illetve ezen utak névtáblával jelölése.
A közterületek elnevezésének a szabályai továbbá az alábbiak:
A Mötv. 14/A. §-a alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Közterület élő személyről nem nevezhető el.
Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes
elnevezés.
Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. Minden elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell megjelölni.
A Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint közterület nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A fentiekre tekintettel az Ör. újraalkotása indokolt az alábbiak szerint.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A közterületek elnevezésének a szabályait tartalmazza.
A 2–5. §-hoz
A házszámozásra, ajtószámozásra vonatkozó szabályok.
A 6. §-hoz
Az önkormányzati rendelet értelmezését és alkalmazását megkönnyítő rendelkezés.
A 7. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 8. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.