Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 05

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.05.
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontja alapján a szociális ellátások a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartoznak.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 1. § (2) bekezdése: A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak;
b) 26. §-a: A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat;
c) 32. § (3) bekezdése: Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait;
Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások szabályairól 2015. március 1-jétől a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) rendelkezik.
A 2015-ben megalkotott Szr. alapján Bögötön jelenleg az alábbi szociális támogatások vehetők igénybe:
a) köztemetés,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás),
c) rendkívüli települési támogatás,
d) időskorúak támogatása,
e) újszülöttek támogatása,
f) gyermekek egyszeri támogatása.
Figyelemmel arra, hogy 2023. január 1-jétől a nyugellátások összegét 15%-kal, továbbá a minimálbér 16%-kal, a garantált bérminimum pedig 14%-kal emelkedett, annak érdekében, hogy a szociális támogatásokat igénybevevő, leginkább rászoruló személyek az egyes támogatásokat a jövőben is igénybe vehessék, továbbá, hogy az egyes önkormányzati támogatások megőrizzék értéküket, korrekcióra van szükség.
A fentiekre tekintettel indokolt az egyes szociális támogatások - a gyermekek egyszeri támogatása, az időskorúak támogatása - jogosultsági jövedelemhatárainak az alábbiak szerinti módosítása, továbbá a gyermekek egyszeri támogatása, az időskorúak támogatása mértékének a módosítása.
A rendelet-tervezet szerint az egyes szociális támogatások esetében az alábbiak szerint változnának az egy főre számított jogosultsági jövedelemhatárok, illetve a támogatás mértékei:
A gyermekek egyszeri támogatása jogosultsági jövedelemhatára 250.000 Ft-ról 275.000 Ft-ra emelkedne. A 18. életévüket be nem töltött gyermekek után megállapítható támogatás összege pedig 15.000 Ft-ról 17.000 Ft-ra növekedne a rendelet-tervezet elfogadása esetén.
Az időskorúak támogatása a 330.000 Ft-ot meg nem haladó egy főre jutó jövedelemmel rendelkező, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy részére lenne megállapítható. Ez a jövedelemhatár jelenleg 250.000 Ft. A rendelet-tervezet elfogadása esetén e jogcímen az eddigi 10.000 Ft helyett 15.000 Ft összegű támogatás lesz megállapítható.
A KSH adatai szerint egy koporsós temetés átlagosan 345 ezer forintba került 2022. novemberében, hamvasztás esetén 244 ezerbe. A hamvasztóüzemek magas energiaköltségei miatt további, kb. 20%-os áremelkedés várható 2023. júniusáig, továbbá az elhunytak hűtési költsége is megemelkedett. Erre tekintettel indokolt a köztemetés – Szr.-ben 2015. óta változatlan mértékű, 150.000 forintos – költségét megnövelni, a rendelet-tervezet szerint 350.000 forintra.
A módosítás alapján szükséges forrás az Önkormányzat költségvetésében az ellátottak juttatásai tervezett előirányzatából biztosított.
A fentiekre tekintettel az Szr. alábbiak szerinti módosítása indokolt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakasza az általános indokolásban kifejtettek szerint a gyermekek egyszeri támogatása és az időskorúak támogatása jogosultsági jövedelemhatárának és ezen támogatások mértékének az emelésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a köztemetés költségének emelésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.